Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Linh Mục Anfonso

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B



 

Bài Ðọc I: Kn 7,7-11

"Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không".

Trích sách Khôn Ngoan.

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 89,12-13.14-15.16-17

Ðáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c.14).

Xướng: Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Xướng: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai.

Xướng: Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. 

Bài Ðọc II: Dt 4,12-13

"Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn".

Trích thư gửi tín hữu Do Thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: (Lc 19,38) alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.
 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 10,17-30)

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự". Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất". Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Ai trong chúng ta mà không muốn mỗi ngày một lớn lên và trở nên tốt đẹp thêm. Vì thế chúng ta mới hoàn thiện mình mỗi ngày. Chàng thanh niên giàu có trong đoạn Tin Mừng hôm nay đến với Chúa Giêsu để xin Người chỉ cho anh ta con đường trọn lành. Việc người thanh niên nhìn nhận Chúa Giêsu, vị đang đứng trước mặt anh là Thầy nhân lành, cách gián tiếp anh ta nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Như vậy anh đã đến đúng chỗ để thọ giáo.

Người thanh niên giàu có cho Chúa Giêsu biết anh đã giữ cẩn thận những giới răn từ thuở nhỏ: “đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Đó là những điều căn bản cho một lối sống luân lý tự nhiên mà Thiên Chúa thiết định trong tương quan giữa con người với nhau. Việc chưa hề làm điều gì thương tổn đến ai chỉ là khởi điểm cho đời sống Kitô hữu. Nhưng, Kitô giáo không chỉ hệ tại ở việc tuân giữ các lệnh truyền cách tiêu cực như thế. Người Kitô hữu còn được mời gọi sống đạo cách tích cực và dấn thân hơn nhiều, không chỉ là đừng làm điều gì xấu cho ai, nhưng còn cần xét mình xem ta đã làm điều tốt nào, đã giúp đỡ ai?

Chúa Giêsu rất có thiện cảm với anh thanh niên này vì anh có nền tảng đời sống đạo đức khá vững. Chúa nhìn anh với lòng yêu mến, có thể là một cái gật đầu như một sự khích lệ để mời gọi anh tiến thêm một bước nữa trên con đường trọn lành: “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.

Bỏ một điều xấu để chọn lựa điều tốt là một điều rất dễ lựa chọn, vậy mà có khi chúng ta lừng khừng, trì hoãn, không dễ dứt khoát, huống hồ là việc lựa chọn giữa hai điều tốt. Chỉ khi nào con người ta nhận ra cái quý giá của điều tốt hơn ấy hơn hẳn mọi chọn lựa khác thì mới có thể khiến người ta buông bỏ cái đang cầm giữ để dám chọn lựa một điều được hứa hẹn phía trước. Như Bài đọc I cho chúng ta biết một người biết chọn lựa thật sự là người chọn sự khôn ngoan hơn vương quốc, vị thế, sự giàu sang, kim cương, vàng bạc, sức khỏe, sắc đẹp vì sự sáng đức khôn ngoan không hề tắt. Vậy người đã chọn sự khôn ngoan rồi thì hãy biết rằng việc lắng nghe và thực thi theo lời Thầy Nhân Lành có bị thiệt bao giờ.

“Nghe những lời ấy, anh ta sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”, một kết thúc buồn cho câu chuyện của người thanh niên vì anh còn nhiều điều để bám víu. Vậy mỗi người chúng ta thì sao? Ai mà không muốn theo Chúa, nhưng liệu chúng ta có hơn gì anh thanh niên kia? Hoàng đế Napoleon có một câu nói rất hay: “Thắng được cả thế giới không bằng thắng vượt được chsinh mình”. Liệu chúng ta có vượt qua được chính mình không? Của cải trần gian còn được hiểu không chỉ là tiền bạc, mà còn là sở thích cá nhân, cái tôi của mình, một thói quen, một điều mà mình quyến luyến gắn bó… Đó chính là trở ngại rất lớn trong việc theo Chúa.

Chuyện một doanh nhân đi ngang thấy anh nông dân đang nằm võng đu đưa dưới tàn cây mát mẻ giữa trời nắng trưa, miệng huýt sáo ngâm nga. -Vị doanh nhân hỏi: Sao anh không bán miếng đất này đi mà đầu tư làm ăn, cấy lúa chi cho cực vậy? -Anh nông dân hỏi, đầu tư làm ăn rồi sao nữa? -Doanh nhân đáp: thì làm ăn có tiền nhiều để dành dụm. -Thế dành dụm để làm gì nữa? -Để sau này về già, mình được nghỉ ngơi, nằm võng đu đưa thoải mái, sống tuổi già hạnh phúc. -Người nông dân nghe thế, liền hỏi doanh nhân: thế anh thấy tôi đang làm gì, tôi có hạnh phúc không? Cái anh ao ước sau này hưởng, giờ tôi đang hưởng rồi đây.

Đầu tư nơi đâu bằng đầu tư vào nước Trời. Vì Chúa Giêsu bảo đảm “lợi nhuận” từ nơi Chúa sẽ được gấp trăm những gì chúng ta đã dám từ bỏ, còn được sự sống vĩnh cửu nữa. Chưa hết, cũng không thiếu sự bách hại và bắt bớ. Chính điều này mới làm cho chúng ta chọn lựa dám phiêu lưu hay không. Vinh phúc khi chịu sự bắt bớ, ngược đãi của thế gian vì người môn đệ là người được mời gọi bước đi theo dấu chân Thầy. Chính Chúa Giêsu còn chịu bách bớ, thậm chí chịu treo thánh giá, vậy người môn đệ không khác hơn được, vì chọn lựa một con đường bằng phẳng không phải là con đường Chúa đi. Những khó khăn gian khổ gặp phải trong đời sống không phải là rào cản, nhưng là cơ hội giúp chúng ta lớn lên khi được trải nghiệm, khi có dịp sống các giá trị Tin Mừng và được nên thánh từ những điều không mấy dễ chịu ấy.

Nhiều người không dám chọn để đầu tư cho Nước Trời và hạnh phúc đời đời cho mình và gia đình. Có bậc cha mẹ chọn đầu từ nhà cửa đất đai cho con cái, mà quên đầu tư Giáo lý đạo thánh cho con. Một số khác lại chăm lo làm lụng để gia đình được sống tiện nghi hơn nhưng thiếu bảo vệ hạnh phúc của gia đình bằng đời sống đạo đức nơi mỗi thành viên. Người khác lo đầu tư việc học, bằng cấp cho con, nhưng không đầu tư cho con mình đời sống nhân bản và lòng bác ái. Một số bạn trẻ lo đầu tư cho nghề nghiệp tương lai nhưng lại sống buông thả và chưa chú ý đến việc mình sẽ là một chứng nhân đức tin cách hữu hiệu nơi môi trường làm việc. Vâng, việc đầu tư để đem lại hạnh phúc và cuộc sống sung túc cho gia đình là điều cần thiết. Nhưng nếu thời gian, công sức chỉ cho những mục tiêu đó thôi, thì chưa đủ. Rất cấp thiết cho người tín hữu đầu tư cho mình một đời sống tốt lành, hoàn thiện từng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi con biết sáng suốt lo cho cuộc sống vĩnh cửu, vì chính con được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa, có linh hồn để được tham dự vào sự sống đời đời. Vậy xin ban Thánh Linh để Ngài khơi lòng mở trí cho con biết cân nhắc trước các chọn lựa, vì cùng đích cuộc đời con người là hạnh phúc Thiên đàng, nơi ấy được xây dựng bằng từng viên gạch là thái độ và hành động sống tốt của con. Amen


Lm Anfonso