Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay A | Mt 17:1-9 | Lm Cao Nhất Huy | Phút Cầu Nguyện

Những liên kết của nội dung Kinh Thánh trên đây mang một ý nghĩa rất thực tế cho chúng ta trên con đường bước theo Chúa tiến về Nước Trời. Bởi vì, không phải tất cả mọi người có đạo đều hiểu đúng về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Muốn hiểu đúng về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, không chỉ cần đi học giáo lý, đọc Kinh Thánh là đủ, mà còn phải gặp gỡ Chúa mỗi ngày, để được Chúa biến đổi cả nội tâm lẫn thể xác.

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay A | Mt 17:1-9 | Lm Cao Nhất Huy | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Ca nhập lễ: Tv 26: 8-9 

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: “Hãy tìm kiếm Thánh Nhan”. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt.

Bài đọc 1: St 12: 1-4a

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram, tổ phụ dân Người.

Bài trích sách Sáng thế.

Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

“Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”. Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông.

Đáp ca: Tv 32: 4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c.22)

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Bài đọc 2: 2 Tm 1: 8b-10

Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

Tung hô Tin Mừng

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

Tin Mừng: Mt 17: 1-9

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”.

Ca hiệp lễ: Mt 17: 5

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến. Hãy vâng nghe lời Người.

SUY NIỆM

CÙNG NHAU LÊN NÚI TABOR

“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”

---/---

Trong khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi về vùng Xêdarê Philipphê, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ về dư luận quần chúng nhận biết về Người như thế nào: “Người ta nói Thầy là ai?” (Mt 16: 13). Sau khi biết những nhận định chưa đúng về Người, thì Người quay lại hỏi chính các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16: 15). Phêrô đã đại diện cả nhóm để thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16: 16).

Bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này cho thấy, nhiều người “không biết” Chúa Giêsu là ai. Ngay cả các môn đệ cũng không rõ ràng, chỉ có Phêrô nói đúng về Chúa Giêsu, nhưng ông lại không hiểu điều mình đang nói. Thế nên, Chúa Giêsu phải mặc khải cho các môn đệ về con đường của Đấng Kitô: “Phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16: 21). Vừa nghe xong, Phêrô lập tức can ngăn Chúa đừng đi Giêrusalem, đừng đi chịu chết. Điều đó cho thấy, mặc dầu Phêrô là môn đệ được chọn làm “đá tảng” để xây dựng Hội Thánh, nhưng ông chỉ nói đúng về Thánh Danh của Chúa Giêsu thôi, chứ không hiểu về căn tính của Đấng Kitô.

Người môn đệ của Chúa, không chỉ nói đúng về Ngài, mà còn phải hiểu rõ căn tính của Ngài thì mới bước theo con đường của Chúa để tiến về Nước Trời. Chính vì điều đó, nên sáu ngày sau, Chúa Giêsu đã dắt Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi Tabor để mạc khải cho các ông thấy trước về vinh quang Phục Sinh của Chúa Giêsu: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17: 2). Cảnh tượng này cho chúng ta một xác tín rằng: Chính vinh quang của Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ biến đổi nội tâm và thể xác của những người gặp gỡ Người. Đức tin của chúng ta được củng cố hơn, vững chắc hơn khi thường xuyên gặp gỡ Chúa. Bởi vì, chính Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: “Không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16: 17).

Những liên kết của nội dung Kinh Thánh trên đây mang một ý nghĩa rất thực tế cho chúng ta trên con đường bước theo Chúa tiến về Nước Trời. Bởi vì, không phải tất cả mọi người có đạo đều hiểu đúng về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Muốn hiểu đúng về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, không chỉ cần đi học giáo lý, đọc Kinh Thánh là đủ, mà còn phải gặp gỡ Chúa mỗi ngày, để được Chúa biến đổi cả nội tâm lẫn thể xác.

Đặc biệt nơi các anh chị em tân tòng, họ như những tờ giấy trắng. Khi đi học đạo, học giáo lý, tìm hiểu Kinh Thánh, họ bắt đầu viết lên trên tờ giấy trắng cuộc đời của mình những dòng chữ đầu tiên về Thiên Chúa. Từ những tờ giấy đầu tiên, cho đến những tờ giấy sau này, sự hiểu biết về Chúa của họ có thể sẽ nhiều hơn. Nhưng đó vẫn chỉ là những câu trả lời mơ hồ theo kiểu: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ” (Mt 16: 14). Vì thế, để có thể biết và hiểu về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa trong đời sống đức tin, thì họ phải lên núi Tabor để tìm gặp Chúa. Chính Chúa sẽ biến đổi và củng cố đức tin cho họ. Thế nên, trong đời sống của những cặp vợ chồng tân tòng, thì chính những người “đạo gốc” phải cùng với người bạn tân tòng của mình siêng năng lên núi Tabor tìm gặp Chúa, bằng việc cùng nhau đi tham dự Thánh lễ thường xuyên, đọc kinh gia đình sớm tối, làm dấu Thánh giá trước các bữa ăn hoặc trước khi bắt đầu công việc. Đó chính là cách thế “cùng nhau lên núi Tabor” để được biến đổi nội tâm và thể xác.

Ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều cặp vợ chồng tân tòng đến với nhau trong Bí tích Hôn Phối. Nhưng khởi đầu đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn về việc hoà hợp đời sống đức tin. Những người tân tòng đa số là hiểu rất ít về Chúa, có khi hiểu không đúng. Có người thú nhận rằng: “Con chả hiểu cũng chả tin gì cả, vì để lấy được chồng nên con cố gắng học giáo lý thôi, mà học giáo lý xong, làm lễ xong cũng không hiểu chi cả”. Đó chính là vấn nạn lớn trong đời sống đức tin của những cặp vợ chồng tân tòng. Đường lên núi Tabor của họ đang ở con số 0. Con số 0 đó chỉ tăng lên khi họ được sống trong môi trường của đức tin, nghĩa là, người bạn đời của họ phải là người đạo đức, thánh thiện. Qua người bạn đời đạo đức, thánh thiện đó, họ sẽ gặp được Chúa và họ sẽ được biến đổi.

Lạy Chúa, xin cho những người Kitô hữu của Chúa luôn biết lên núi Tabor gặp Chúa để củng cố đời sống đức tin của mình. Xin Chúa cũng ban cho những người tân tòng sự can đảm và nghị lực để tìm biết Chúa trong đời sống đức tin của mình. Xin Chúa cũng thương ban cho các cặp vợ chồng tân tòng nên giống các môn đệ “Phêrô, Giacôbê và Gioan” thân tín của Chúa, để cùng nhau lên núi Tabor với Chúa. Amen.

Cao Nhất Huy