Clock-Time

Bài giảng thứ Tư Lễ Tro của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thưa anh chị em, ăn chay cầu nguyện và làm việc bác ái, đó là việc làm đạo đức truyền thống không những ở trong Do Thái Giáo mà còn là ở hầu hết các tôn giáo.