Clock-Time

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Lễ Truyền Tin

Tin mừng Lc 1, 26 -38: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ Truyền Tin