Clock-Time

Hiếu Thảo Với Cha Mẹ Để Được Hạnh Phúc - Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Thường Niên (Mc 7:1-13) - Lm Cao Nhất Huy

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, những người Kinh sư và Pharisêu đã mắc cả hai tội này. Họ đã tách biệt việc thờ phượng Thiên Chúa và thờ cha kính mẹ; vì là người giảng dạy trong dân nên họ mắc thêm tội xúi giục người khác thực hiện điều bất hiếu, họ đã nói: “Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa” .

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Ngày 07/02/2023

Ca nhập lễ: Tv 94: 6-7

Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ.

Bài đọc 1: St 1: 20 - 2,4a

Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta.

Bài trích sách Sáng thế.

Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời”. Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại”. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại, và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”.

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực”. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

Đáp ca: Tv 8: 4-5.6-7.8-9 (Đ. c.2a)

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Tung hô Tin Mừng: Tv 118: 36.29b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 7: 1-13

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm .

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

Ca hiệp lễ: Tv 106: 8-9

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích.

SUY NIỆM

HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!

---/---


Trong bài đọc một, sau khi sáng tạo ra con người, Thiên Chúa đã chúc lành cho con người và nói: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất” (St 1: 28). Tuy nhiên, trong lời chúc phúc đó, con người phải giữ giao ước với Thiên Chúa: “Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành” (Hc 44: 12). Như vậy, giao ước của Thiên Chúa với con người là gì? Thưa, đó là thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Trong một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có muốn có được sự sống đời đời, Chúa Giêsu chỉ nói: “Hãy tuân giữ các điều răn” (Mt 19: 16-30). Vì thế, ta có thể hiểu sự sống đời đời ở đây là hạnh phúc đích thực bên Thiên Chúa; và để đạt được điều đó thì phải “tuân giữ các điều răn”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho thấy những người Kinh sư và Pharisêu đã khinh thường điều răn của Chúa: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Chúa” (Mc 7: 9). Họ khinh thường “điều răn” của Chúa, vì họ cho rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi”, và họ coi việc hiếu thảo với cha mẹ là không cần thiết nữa (x. Mc 7: 12). Chúa Giêsu đã trưng dẫn luật của Môsê: “Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử” (Mc 7: 10). Ngài còn khẳng định rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích” (Mc 7: 6-7).

Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích” nghĩa là họ chẳng hề thờ phượng Thiên Chúa thật như họ nói. Bởi vì, nếu như con người được sinh ra để thờ phượng và kính mến Thiên Chúa, thì cũng phải thờ cha kính mẹ. Việc thờ cha kính mẹ đó không phải là lời khuyên, mà là điều răn phải thi hành. Thánh Phaolô đã nói: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6: 1-3).

Quả thế, muốn có được lời hứa của giới răn thứ nhất là “được hạnh phúc và trường thọ” thì hãy tôn kính cha mẹ là những người đã sinh ra mình. Ai không thực thi được điều răn này thì sẽ phải chết. Ađam-Eva được Chúa sinh ra, đã không kính sợ, yêu mến và hiếu kính với Thiên Chúa, nhưng còn nghe lời xúi giục của ma quỷ: muốn “trèo lên” trên Thiên Chúa, và “đuổi” Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Lập tức ông bà phải chết trong tội của mình. Đó là tội bất hiếu với Đấng Tạo Dựng! Hành vi của ma quỷ cũng là tội xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu với cha mẹ trong thế giới hôm nay.

Trong lời chúc phúc dành cho các bậc cha mẹ là “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất (St 1: 28), thì sứ mạng của cha mẹ là trở thành hình ảnh của Thiên Chúa tình thương đã tạo tác nên các người con. Các ngài cộng tác vào chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, qua việc sinh ra những người con, mang hình ảnh của Chúa, để họ thờ phượng và kính mến Thiên Chúa thông qua việc hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ. Thế nên, bất cứ người con nào muốn “trèo lên” đầu cha mẹ ngồi như là Ađam-Eva, chính là kẻ bất hiếu với cha mẹ; hoặc những kẻ đang tâm “xúi giục” kẻ khác đi đến chỗ bất hiếu, thì ngay lập tức, kẻ đó phải chết trong tội của mình, vì đã phạm thượng đến Thiên Chúa tạo dựng. Tội của Ađam-Eva năm xưa cũng chính là tội ngỗ nghịch và bất hiếu của những người con bất hiếu hôm nay. Tội xúi giục của ma quỷ năm xưa cũng chính là tội của những kẻ xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu hôm nay.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, những người Kinh sư và Pharisêu đã mắc cả hai tội này. Họ đã tách biệt việc thờ phượng Thiên Chúa và thờ cha kính mẹ; vì là người giảng dạy trong dân nên họ mắc thêm tội xúi giục người khác thực hiện điều bất hiếu, họ đã nói: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Nghĩa là họ cho rằng thờ kính Thiên Chúa rồi thì không cần phải hiếu thảo với cha mẹ nữa. Và Chúa Giêsu khẳng định: Họ đã huỷ bỏ lời Thiên Chúa là: “Thờ cha kính mẹ” và họ sẽ phải bị “xử tử” vì tội của họ (x. Mc 7: 10). Đối với những người đó, Chúa Giêsu đã kêu lên rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7: 6).

Quả thật, chúng ta đều là những kẻ làm con. Nhưng có những người con theo kiểu Kinh sư và Pharisêu, nghĩa là: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7: 6). Môi miệng chúng ta đọc kinh rào rào mỗi ngày, chân chúng ta đi lễ hằng ngày, tay chúng ta làm dấu thường xuyên, nhưng mỗi lần cha mẹ dạy dỗ khuyên bảo ta, thì môi miệng ta lại thốt ra những lời cay đắng với các ngài, mỗi lần cha mẹ trách mắng nặng lời, thì chân ta lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn dùng tay chân ta đánh đập cha mẹ. Đau lòng hơn nữa, nhiều kẻ còn xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu: Đó là những người con dâu, con rể đã ly gián và xúi giục vợ hoặc chồng mình chửi mắng, nguyền rủa và đánh đập cha mẹ, thậm chí là đuổi các ngài ra ngoài đường.

Tất cả những hành vi xấu xa đó là đang “huỷ bỏ Lời của Thiên Chúa” và đi vào con đường của ma quỷ là xúi giục người khác phạm tội bất hiếu với Chúa và với cha mẹ. Xin hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã lên án: Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử(Mc 7: 10).

Cha mẹ có thể già yếu, giới hạn về kiến thức của thời hiện đại. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: kiến thức, tiền tài, địa vị chúng ta có được hôm nay, là do chính Thiên Chúa qua cha mẹ đã ban cho chúng ta, bằng những vất vả, khó nhọc và hy sinh của các ngài. Không có những vất vả và hy sinh đó thì chúng ta chẳng có gì. Thế nên, chúng ta hãy biết ơn cha mẹ bằng việc hiếu thảo và phụng dưỡng các ngài thật chu đáo vẹn toàn. Đó cũng chính là cách chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Lạy Chúa, xin ban cho cha mẹ chúng con nhiều sức khoẻ, niềm vui và bình an trong tuổi già bên cạnh “lũ cháu đàn con”. Xin Chúa cũng hướng dẫn và thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn nữa, “vì đó là điều phải đạo”, để chúng con “được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Amen.

Cao Nhất Huy