Clock-Time

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 13-17  Thập giá Chúa Giêsu không chỉ phơi bầy tội lỗi của con người, nhưng còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU - LỄ KÍNH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3: 13-17)

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ

SUY NIỆM

 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa chúng ta quay về với câu chuyện “Con rắn đồng” trong Cựu Ước để nói về chính mình. Sách Dân số kể rằng: Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê rằng: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này” (Ds 21, 4-9). Bấy giờ, Thiên Chúa cho tai họa rắn độc đến cắn họ chết. Dân chúng ăn năn và kêu xin Thiên Chúa thương xót, nên Thiên Chúa truyền cho Môsê làm một con rắn đồng, treo lên một cây cột, để hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Khi con cái Israel bị rắn cắn nhìn lên rắn đồng, họ được mời gọi không dừng lại ở con rắn đồng, mà hướng nhìn và tin vào Đấng đã truyền lệnh cho Môsê làm con rắn đồng. Nghĩa là họ phải nhận thức được là chính Chúa đã chữa lành họ chứ không phải con rắn đồng. Quyền phép chữa lành không ở nơi con rắn. Con rắn chỉ là một dấu hiệu, một biểu tượng giúp cho người ta hướng về Thiên Chúa và tin rằng Ngài là Đấng đầy quyền năng và luôn yêu thương, nâng đỡ họ. Cho dù họ có tội lỗi như thế nào đi nữa nhưng nếu họ trở về với đường lối của Thiên Chúa thì họ sẽ được chữa lành.

Con rắn đồng là hình ảnh tiên báo và tượng trưng về Chúa Giêsu: Chúa Giêsu cũng phải bị treo lên, để khi loài người hướng về Người, tin vào Người thì cũng sẽ được sống. Nếu trong Cựu Ước, khi nhìn lên rắn đồng thì con cái Israel sẽ được chữa lành khỏi nọc độc của rắn. Còn khi nhìn lên Chúa Giêsu, con người không những được chữa lành về thể xác mà còn được sự sống đời đời. Con rắn đồng giúp người ta hướng về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Còn Chúa Giêsu chính là Con Một của Thiên Chúa. Người là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thánh Gioan, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy: vì yêu thương nhân thế gian, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Như vậy, nếu như trước kia Thiên Chúa dùng hình ảnh rắn đồng để mời gọi con cái Israel hướng nhìn về Thiên Chúa, thì nay, Thiên Chúa ban cho dân chính mình Ngài qua Người Con Một của Ngài, để qua người Con này mà dân được cứu độ. Nếu như trước đây người bị rắn cắn phải đi đến nhìn lên rắn đồng thì được khỏi, thì nay chính Thiên Chúa đến sống giữa thế gian. Ngài thổn thức trước những đau khổ của thế gian. Ngài đi tìm từng con chiên lạc, vác chiên trên vai, mang về băng bó, chữa lành vết thương.

Lễ suy tôn Thánh Giá hôm nay, chúng ta được mời gọi không phải suy tôn hai thanh gỗ vắt chéo lên nhau, nhưng suy tôn Đấng bị treo trên thập giá. Nơi thập giá, tình yêu vô cùng của Thiên Chúa được thể hiện cách trọn ven. Thế nhưng, cũng chính nơi đây tội lỗi của con người bị phơi bầy. Chính vì thế, thập giá Chúa Giêsu là nơi khởi nguồn ơn cứu độ cho những kẻ tin. Đồng thời, nơi đây cũng là bản án cho những người từ chối, không tin vào Chúa Giêsu. Bản án này không phải đến từ Thiên Chúa, nhưng là đến từ chính lựa chọn từ chối tình yêu thập giá.

Thập giá Chúa Giêsu không chỉ phơi bầy tội lỗi của con người, nhưng còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người. Con người lãnh nhận ơn tha thứ không phải bởi vì tội lỗi của họ đang được tha thứ, nhưng là bởi tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. 

Nguyện xin Chúa thương giúp mỗi người chúng con khi nhìn lên thánh giá Chúa không chỉ nhận ra tội lỗi của mình, mà còn nhận ra tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho mình. Để rồi chính tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ và hướng dẫn chúng con trên hành trình đón nhận ơn tha thứ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường