Clock-Time

NGÀY 14-01-2016, THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA TN C

Thứ Năm Sau Chúa Nhật Thứ I Mùa Thường Niên C (Mc 1,40-45)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 1,40-45)

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!”42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”,

Sống đức tin cần có thái độ khiêm nhường tin tưởng và phó thác, vì đây là tâm tình sẵn sàng đón nhận ý Chúa như tâm tình của người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay: “Nếu Ngài muốn”. Nhưng nhiều khi chúng ta lại bắt Chúa theo ý mình! Vì thế, tâm tình của người phong cùi hôm nay đáng để chúng ta học hỏi và áp dụng cho đời sống đức tin.

Đối với người Do Thái, người phong cùi sẽ bị loại ra khỏi cộng đoàn, và bệnh cùi bị coi như là một hình phạt của Thiên Chúa. Điều này nói nên thân phận đau khổ và cô đơn của người phong cùi để chúng ta cũng nhận ra thân phận đáng thương của những người tội lỗi.

Người phong cùi đã đến gặp Chúa. Khi phạm tội chúng ta cũng bị chứng phong cùi, vậy chúng ta có đến gặp Chúa không? Người phong cùi đã quì xuống van xin Chúa. Một hành vi khiêm nhường và van xin lòng thương cứu giúp của Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đó cũng là niềm tin tưởng tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa. Vì thế, anh cùi đã được Chúa nhậm lời. Vậy nên lời cầu xin của chúng ta cũng phải biểu lộ lòng khiêm nhường và tín thác vào Chúa, chứ đừng đời hỏi hay áp đặt Chúa theo ý mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, để chúng con biết khiêm nhường đến cùng Chúa với tâm tình tín thác vào quyền năng của Chúa mà được Chúa chữa lành những tật nguyền trong tâm hồn chúng con. Amen.