Clock-Time

Ngày 15- 2-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Chúa Giêsu loan báo ngày phán xét. Ngài chính là Vị Thẩm Phán. Một Vị Thẩm Phán công minh. Một Vị Thẩm Phán lấy tinh thần phục vụ để phân xử.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 31-46)

31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

SUY NIỆM

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Chúa Giêsu loan báo ngày phán xét. Ngài chính là Vị Thẩm Phán. Một Vị Thẩm Phán công minh. Một Vị Thẩm Phán lấy tinh thần phục vụ để phân xử. một Vi Thẩm Phán đồng hóa mình với những con người nghèo khổ, bé nhỏ. “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Những việc chúng ta làm hoặc thiếu sót không làm, có một tầm mức quan trọng mà chúng ta không ngờ tới. Chính ngày phán xét sẽ phân định cho chúng ta thấy giá trị những việc chúng ta làm hoặc thiếu sót không làm cho tha nhân.

Chúa sẽ lấy tinh thần phục vụ mà cân đo công trạng của mỗi người. Trong tinh thần phục vụ, nhưng thiếu sót mà chúng ta không làm cho tha nhân, những người đau khổ, đói rách, tù đày, khách lạ…là một lỗi rất nặng . “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Như thế Chúa Giêsu đã gọi những người đau khổ, bé nhỏ ở đời là anh em của Chúa, là “chính Chúa”.

Vậy chúng ta cần có cái nhìn siêu nhiên nơi những người sống chung quanh chúng ta, để chúng ta có thể phục vụ họ cách quảng đại, với sự nhiệt tình và lòng yêu thương, vì chính Chúa hiện diện nơi những người đó. Mong sao qua sự phục vụ tận tình của mình, ngày phán xét Chúa sẽ nói với chúng ta : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện, để mỗi người chúng ta biết chăm lo cho đời sống đức tin với tinh thần sám hối, tận dụng tốt cơ hội mà lập công đền tội bằng tinh thần phục vụ anh chị em, nhất là những con người bé nhỏ, nghèo hèn.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa luôn cho chúng con cơ hội để phục vụ Chúa; xin cho Mùa Chay này là một cơ hội lới mà chúng con biết tận dụng để sám hối qua việc làm thiết thực của chúng con là phục vụ Chúa qua việc giúp đỡ anh chị em chúng con. Amen