Clock-Time

Ngày 16-4-2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 6, 60-69:Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu là tin vào Người. Tin nhận Chúa Giêsu, sống niềm tin đó bằng cách trung thành

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 6, 60-69)

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

SUY NIỆM  

 “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”.
 
Mọi người đều được Thiên Chúa hướng dẫn, nên mọi người cần nhận ra ý Chúa để thực hiện.Con người đến với Thiên Chúa không pải do tự sức, hay những cố gắng của riêng mình, nhưng là do ơn Chúa ban. Vì vậy, mỗi khi lãnh nhận các bí tích hay đọc kinh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta thêm lòng tin, cậy, kính mến Chúa.
 
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”.
 
Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu là tin vào Người. Tin nhận Chúa Giêsu, sống niềm tin đó bằng cách trung thành, yêu mến và nhờ chính công nghiệp của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được bảo đảm cho sự sống đời đời. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, khi thực hiện những việc cụ thể với lòng mến, lòng cậy trông và tin tưởng vào công nghiệp của Chúa Giêsu, thì nhờ Chúa những việc đó sẽ là phương tiện dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
 
Mặt khác, đến với Chúa Giêsu không phải chỉ dựa vào hình thức bên ngoài là cầu nguyện, là chay tịnh, nhưng là với tâm tình yêu mến, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận những giáo huấn của Chúa qua những người đại diện Chúa, qua các dấu chỉ cuộc sống để thi hành, để ý Chúa Cha được thể hiện. Và nhất là chúng ta biết thực thi cuộc sống như thế bằng một đời sống theo gương Chúa Giêsu, lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Người dạy với tâm tình đón nhận tất cả những giáo huấn của Chúa Cha.
 
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”.Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Để với con mắt đức tin, chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa trong đời sống, và nhờ sống thánh ý Chúa, chúng con được bảo đảm cho sự sống muôn đời. Amen 


GKGĐ Giáo phận Phú Cường