Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường


Lạy Chúa Giêsu, Chúa lên trời, Chúa để lại cho Hội thánh sứ mạng cao cả - Truyền giáo, rao giảng Tin mừng khắp nơi. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để mọi lúc mọi nơi chúng con được thúc bách thực hiện sứ mạng truyền giáo một cách nhiệt thành nhất. Amen. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

​NGÀY 16/5/2021

 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (16,15-20)

Một hôm, Đức Giê-su phán với các môn đệ rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.  Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.  Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.  Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.  Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM

Lễ Thăng Thiên luôn gắn liền với mệnh lệnh truyền giáo. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho muôn loài thọ tạo…” (c. 15). Lệnh truyền đó như lời nói sau cùng, khẩn thiết của Chúa Giêsu trước khi về trời. Tin mừng Marcô còn nói rõ thêm rằng: “Các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, và có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời rao giảng của các ông”. Hội thánh của Chúa Giêsu tiếp nối sứ mạng mà Chúa Giêsu uỷ thác, từ các tông đồ đã lên đường rao giảng và làm chứng cho Tin mừng của Chúa, và cùng với thời gian, lệnh truyền đó hôm nay Hội thánh vẫn tiếp nối.

Nhìn vào lịch sử truyền giáo, chúng ta thấy đó là sứ mạng của Hội thánh. Đến nỗi trong các văn kiện của Giáo hội, vẫn coi việc truyền giáo là bản chất sứ mạng của Hội thánh. Nghĩa là đã là Hội thánh Chúa Kitô thì phải là truyền giáo, phải mang trong mình sứ mạng mang Tin mừng cho mọi người. Vì Hội thánh tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô nơi trần thế, nên Hội thánh phải làm cho sứ điệp mà Chúa Giêsu đọc nơi hội đường Nazareth năm xưa phải được ứng nghiệm: “Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát…,” và làm sao cho lời đó luôn ứng nghiệm với mọi thời. Tuy nhiên, đã là bản chất của hoạt động của Hội thánh, điều đó có nghĩa là trong vai trò là chi thể của Chúa Kitô, là Kitô hữu, được thánh hiến để trở nên tư tế, tiên tri và vương đế trong bí tích Rửa tội, dù là với chức vụ phổ quát, chúng ta cũng là những tông đồ tích cực cho sứ mạng này. Nhìn lại những hoạt động phong phú truyền giáo của Hội thánh, chúng ta thấy không thiếu những hoa trái được góp về với đầy những thành quả từ những Kitô hữu đơn sơ và nhiệt thành này. Các hội đoàn trong giáo xứ, các nhóm, các tổ chức Công giáo tiến hành, dù với tiêu chí nào vẫn phải xoáy sâu vào việc truyền giáo. Trước hết, đó là một nổ lực củng cố đức tin mạnh mẽ nơi các Kitô hữu cho được vững vàng, sau là cùng nhau tạo nên sự loan báo cho những anh chị em của chúng ta nhận ra Tin mừng. Những công việc tưởng chừng như thông thường, nhưng cũng là tái Phúc Âm hoá và Phúc Âm hoá cho mọi người, tất cả đều là truyền giáo, như đưa những người nguội lạnh trở lại, những người rối rắm hoán cải, gia tăng hoạt động thăm viếng anh chị em lương dân, dạy giáo lý cho người dự tòng, giúp đỡ cho những người già cả neo đơn không cùng tôn giáo: làm sao để họ ý thức và hoán cải. Đó là cùng đích của truyền giáo. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa lên trời, Chúa để lại cho Hội thánh sứ mạng cao cả - Truyền giáo, rao giảng Tin mừng khắp nơi. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để mọi lúc mọi nơi chúng con được thúc bách thực hiện sứ mạng truyền giáo một cách nhiệt thành nhất. Amen.