Clock-Time

Suy Niệm Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (Lc 24:46-53) - Giuse Minh Tuấn

Trước khi “về trời” Đức Giêsu đã truyền dạy các môn đệ: “ Các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy” (Lc 24,48). Người dặn dò nhiều điều với các môn đệ của Người, những người đã ở cùng và chứng kiến tất cả mọi điều về Người. Người cũng hứa ban Chúa Thánh Thần để các ông hiểu rõ hơn những gì Người đã nói. Đồng thời, Người cũng để lại cho các Tông đồ một sứ vụ làm chứng về Đức Ki-tô Phục Sinh.

PHÚT CẦU NGUYỆN
Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh Năm C
Ngày 29/05/2022

Lễ Chúa Thăng Thiên

[Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23, Lc 24, 46-53]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Người nói: “Có lời viết: “Đức Kitô phải chịu đau khổ và ngày thứ ba Người sẽ sống lại từ cõi chết, và phải nhân danh Người rao giảng cho muôn dân biết thống hối để được ơn tha tội, bắt đầu từ Giêrusalem.” Phần các con, các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy”.

Này đây Thầy sẽ gửi đến với các con điều Cha Thầy đã hứa; phần các con, hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy dũng lực từ trên cao ban xuống”.

Rồi Người dẫn các ông ra ngoài đến Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi họ và được đưa về trời. Các ông phục lạy Người, và trở về Giêrusalem, lòng đầy vui mừng và họ luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Suy niệm

CHỨNG NHÂN

Trước khi “về trời” Đức Giêsu đã truyền dạy các môn đệ: “ Các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy” (Lc 24,48). Người dặn dò nhiều điều với các môn đệ của Người, những người đã ở cùng và chứng kiến tất cả mọi điều về Người. Người cũng hứa ban Chúa Thánh Thần để các ông hiểu rõ hơn những gì Người đã nói. Đồng thời, Người cũng để lại cho các Tông đồ một sứ vụ làm chứng về Đức Ki-tô Phục Sinh.

Chúng ta chính là những người được thừa hưởng những gì các Tông đồ xưa đã làm chứng về Đức Kitô. Chúng ta thật diễm phúc khi được Thiên Chúa mạc khải chính Ngài qua Đức Giêsu Kitô, qua Giáo Hội và qua các chứng tá của đức tin. Sứ mạng mà Chúa trao ban cho các Tông đồ xưa kia cũng chính là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Vậy hôm nay, tôi làm được gì để có thể làm chứng về Đức Giêsu Kitô?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con đi làm chứng nhân cho Ngài như cách Chúa đã mời gọi các Tông đồ xưa kia. Xin cho chúng con có thể làm chứng cho Ngài trong những việc chúng con làm, hầu chúng con cùng được hưởng vinh phúc với Ngài trên quê trời, Amen.

Giuse Minh Tuấn