Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên A (Mt 5:38-48) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mở rộng tình yêu này đối với kẻ thù. Dĩ nhiên thường thì người ta không dễ dàng yêu thương kẻ thù làm hại hoặc làm nhục mình. Hành động yêu thương trong trường hợp không dễ này đòi hỏi phải có nội lực từ bên trong đó là cầu nguyện.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 19/02/2023

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên A (Mt 5:38-48) - GKGĐ GP Phú Cường- hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,38-48)

38 Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 43 Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

SUY NIỆM

Hãy yêu người thân cận, và yêu họ như chính mình hẳn là trọng tâm lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của lời dạy ấy khi Người lặp lại trong hai dịp khác cũng trong Tin mừng Matthêu: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình;… và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mt 19,19; 22,39). Trong tất cả các trường hợp ấy, lời dạy về tình yêu của mình dành cho người khác là trung tâm trong lời rao giảng của Chúa Giêsu và là lề luật của Thiên Chúa

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mở rộng tình yêu này đối với kẻ thù. Dĩ nhiên thường thì người ta không dễ dàng yêu thương kẻ thù làm hại hoặc làm nhục mình. Hành động yêu thương trong trường hợp không dễ này đòi hỏi phải có nội lực từ bên trong đó là cầu nguyện. Vì vậy Chúa Giêsu mời gọi cầu nguyện cho kẻ thù và cho những kẻ ghét chúng ta. Yêu thương và cầu nguyện cho kẻ ghét chúng ta cũng là hành động tha thứ cho họ; đây là bản chất đích thực của tình yêu, yêu là tha thứ. Trong kinh Lạy Cha, chúng ta cũng thấy được lời mời gọi này của Chúa Giêsu khi Người dạy chúng ta cầu xin sự tha thứ: tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta là điều cốt yếu để nhận lại được sự tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận con với tất cả lòng yêu thương và thứ tha của Chúa. Xin giúp con mỗi ngày nên giống Chúa hơn, để con cũng biết yêu thương và tha thứ cho người khác. Amen.