Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên | Mc 8,14-21 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và sứ điệp của Người. Ðó cũng chính là nội dung của chương trình huấn luyện mà Người đeo đuổi trong ba năm rao giảng của Người. Mãi đến lúc Người bị bắt và chịu treo trên thập giá, xem chừng các môn đệ vẫn chưa hiểu được chiều sâu sứ điệp của Người. Mơ tưởng của những người dân chài này là được trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc trần gian mà họ nghĩ là Chúa Giêsu đã đến để thiết lập...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (8,14-21)

14Hôm ấy, các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15Đức Giê-su răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”. 16Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?”. Các ông đáp: “Thưa được mười hai”. 20“Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?”. Các ông nói: “Thưa được bảy”. 21Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”.

SUY NIỆM

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với các môn đệ để đi về hướng Betsaiđa. Người lợi dụng những giây phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ Người đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều.

Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Biệt phái và men của Hêrôđê, Chúa Giêsu chỉ muốn bảo các ông hãy coi chừng đừng để cho tinh thần Biệt phái, tinh thần Hêrôđê, nghĩa là tinh thần giả hình, kiêu căng, tinh thần tham lam thù ghét làm ô uế, làm hư hỏng các ông. Thế nhưng các ông lại nghĩ ngay đến vấn đề vật chất, đó là vấn đề cơm bánh.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và sứ điệp của Người. Ðó cũng chính là nội dung của chương trình huấn luyện mà Người đeo đuổi trong ba năm rao giảng của Người. Mãi đến lúc Người bị bắt và chịu treo trên thập giá, xem chừng các môn đệ vẫn chưa hiểu được chiều sâu sứ điệp của Người. Mơ tưởng của những người dân chài này là được trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc trần gian mà họ nghĩ là Chúa Giêsu đã đến để thiết lập.

Tình trạng thiếu hiểu biết và cứng lòng tin này của các tông đồ Chúa Giêsu ngày xưa, phải là vấn đề cần đặt ra cho chúng ta hôm nay. Bởi vì đôi khi chúng ta cứ tự hào về đức tin của mình. Chúng ta cứ tưởng rằng mình thông hiểu tất cả, thế nhưng thực ra chúng ta lại chẳng hiểu biết gì về những điều Chúa dạy. Giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống, con người dễ dàng chạy đến với Chúa: đó là thái độ rất chính đáng, bởi vì qua cử chỉ ấy, con người tuyên xưng niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy có thái độ vô vị lợi, hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Người. Một thái độ như thế sẽ cho chúng ta nhận ra tình yêu của Người, bởi vì tình yêu của Người vượt trên mọi tính toán và chờ đợi của chúng ta.

Lạy Chúa, xin soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu Lời Chúa dạy và đón nhận Tin mừng của Chúa vào từng ngày sống, ngõ hầu đức tin chúng con thêm vững vàng, lòng mến chúng con thêm thắm thiết. Amen.