Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh | Ga 17:1-11a | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã hoàn thành trọn vẹn cuộc sống làm người của mình trên trần gian bằng cách tôn vinh Cha trên trời. Người đã làm điều này bằng cách hoàn thành công việc mà Chúa Cha đã giao cho Người... 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh
hiệp thông loan báo tin mừng

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,1-11a)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. 4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha”.

SUY NIỆM

“Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian”.

Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã hoàn thành trọn vẹn cuộc sống làm người của mình trên trần gian bằng cách tôn vinh Cha trên trời. Người đã làm điều này bằng cách hoàn thành công việc mà Chúa Cha đã giao cho Người.

Thánh Ignatius of Loyola đã đặt tiền đề cơ bản cho các bài tập linh thao của ngài là con người được tạo ra để ca ngợi, tôn kính và phục vụ Thiên Chúa, và bằng cách này linh hồn con người cũng được cứu rỗi. Đây cũng là điều mà Ignatius gọi là “nguyên tắc nền tảng và cơ bản” của cuộc sống con người. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống gồm hai phần: thứ nhất, chúng ta phải tìm cách dâng cho Thiên Chúa vinh quang lớn nhất có thể được trong cuộc đời mình; và thứ hai, hiệu quả của trọng tâm duy nhất này là sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta.

Vì thế, nếu chúng ta đang tìm kiếm mục đích trong cuộc sống của mình, hoặc nếu chúng ta đang cố gắng khám phá ý nghĩa của cuộc đời mình, thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy mục đích và ý nghĩa thật sự trong cuộc sống của chúng ta.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy:

Thứ nhất, Thiên Chúa thực sự có một kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần tìm kiếm và khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không biết chương trình của Chúa, chúng ta sẽ khó hoàn thành nó. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta phải không ngừng tìm kiếm kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Việc nhận biết rằng có một kế hoạch thiêng liêng cho cuộc sống của chúng ta là bước đầu tiên để hoàn thành kế hoạch đó.

Thứ hai, khi chúng ta nhận thức được điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải hoàn thành ý muốn của Ngài. Đôi khi chúng ta rơi vào cám dỗ cố gắng hoàn thành chỉ một phần những gì Chúa muốn nơi chúng ta. Với cám dỗ đó, chúng ta có thể thực sự hoàn thành “một phần” ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng điều đó là không đủ. Chúng ta phải cố gắng hoàn thành trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta.

Thứ ba, nếu chúng ta có thể thực sự hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc sống hàng ngày của mình, thì cuộc sống của chúng ta không chỉ tôn vinh Thiên Chúa bằng mọi cách có thể, mà chúng ta còn thực sự được chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa. Mà chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa là chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là Chúa sẽ sống trong chúng ta và chúng ta sẽ trở thành những người dự phần vào niềm vui thiên đàng ngay trong cuộc sống hiện tại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa Cha trong bản chất con người trên cuộc đời trần thế này. Dù là Thiên Chúa, nhưng Chúa cũng hoàn toàn là con người như chúng con, vì thế Chúa hoàn toàn hiểu những khó khăn và yếu đuối của thân phận con người chúng con. Xin Chúa nâng đỡ và ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con có thể theo gương Chúa hoàn thành tất cả những ý muốn của Chúa Cha trên cuộc đời của chúng con. Và cùng được chia sẻ vinh quang của Chúa Cha. Amen.