Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B - MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN - Thánh hoá công ăn việc làm | Mt 25,14-30 | Phút Cầu Nguyện

Giáo hội Việt Nam dành ngày Mồng Ba Tết để xin Chúa thánh hoá và chúc lành cho công ăn việc làm trong năm mới. Dịp đầu xuân này, Giáo hội cũng nhắc nhở cho con cái mình hiểu giá trị của lao động rằng đó không phải là một hình phạt khổ nhọc, nhưng vinh dự khi con người được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo... 

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN
MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN - Thánh hoá công ăn việc làm

HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (25,14-30)

14Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng: “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. 21Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’. 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. 23Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’. 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!’. 26Ông chủ đáp: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

SUY NIỆM

Giáo hội Việt Nam dành ngày Mồng Ba Tết để xin Chúa thánh hoá và chúc lành cho công ăn việc làm trong năm mới. Dịp đầu xuân này, Giáo hội cũng nhắc nhở cho con cái mình hiểu giá trị của lao động rằng đó không phải là một hình phạt khổ nhọc, nhưng vinh dự khi con người được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo.

Từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa là vua vũ trụ đã tạo dựng trời đất muôn vật cũng như con người, đồng thời, ủy thác cho con người sứ vụ canh tác đất đai, chăm sóc hành tinh xanh này. “Ngài đặt con người vào vườn Eđen để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 15,2). Như những người lãnh nhận năm nén, hai nén hay một nén từ chủ, khi con người siêng năng lao động từ vốn liếng Thiên Chúa ban cho là sức khỏe, trí tuệ, năng lực, dự tính, Ngài sẽ tiếp tục ban thêm ơn phúc từ những nỗ lực của thụ tạo.

Và rồi, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, chỉ khi nhận ra đâu là nguồn cội mọi thành quả lao động mình đạt được thì con người biết sống sự biết ơn. Việc thể hiện lòng biết ơn ấy chẳng phải để thêm gì cho Chúa, mà điều chính yếu là giúp con người ngày càng gia tăng niềm tin vào ơn Chúa, nhận ra sự quan phòng của Ngài, để tham gia một cách tích cực góp phần loan báo Tin mừng của Chúa cho anh chị em mình.

“Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”, nếu Thiên Chúa không quan phòng chăm sóc mà để mặc, thì con người sẽ làm thế giới này ra hỗn loạn. Nhận ra điều ấy, chúng ta đừng so đo với Chúa, nhưng hãy biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, để tiếp tục cộng tác phần mình, làm cho thế giới tiến triển, hưởng được ơn cứu độ thành toàn của Thiên Chúa.