Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:17-30 | Phút Cầu Nguyện

Trung tâm của Tin mừng trình bày là sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Toàn bộ đoạn văn đã cho thấy rõ toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu là muốn thì hành thánh ý Chúa Cha. Đây là mối dây hiệp nhất mà Chúa Giêsu luôn muốn tỏ bày cho chúng ta thấu hiểu.

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:17-30 | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (5,17-30)

17 Một hôm, Đức Giê-su nói: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. 19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

SUY NIỆM

Khi Chúa Giêsu trả lời người Do Thái: “Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc, và Tôi cũng làm việc như vậy”. Vì lý do đó, Người Do Thái càng tìm cách giết Chúa Giêsu, bởi vì Người không chỉ vi phạm ngày Sabát, mà còn gọi Thiên Chúa là cha mình, tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Trong cái nhìn của những người muốn giết Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu bị xem là người phạm tội nặng nề đáng chết. Vì Chúa Giêsu đã không tuân giữ luật lệ của ngày Sabat, mà hơn nữa Chúa Giêsu lại tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, khi Người dám gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng thật ra Chúa Giêsu đã không phạm tội như những người kết án Chúa đã nói.

Đọc kỹ đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy trung tâm của Tin mừng trình bày là sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Toàn bộ đoạn văn đã cho thấy rõ toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu là muốn thì hành thánh ý Chúa Cha. Đây là mối dây hiệp nhất mà Chúa Giêsu luôn muốn tỏ bày cho chúng ta thấu hiểu.

Sự biểu lộ sự hiệp nhất trong mối quan hệ của Chúa Giêsu với Chúa Cha cũng là sự biểu lộ sự hiệp nhất trong mối quan hệ của Chúa Giêsu với mỗi người chúng ta. Chúa muốn chúng ta cũng luôn gắn kết với Chúa và làm những điều Chúa muốn, để không chỉ hiệp nhất với Chúa những công việc chúng ta làm mà còn thành công tốt đẹp nhờ thi hành ý Chúa muốn.

Chúng ta là con của Chúa chúng ta có làm theo ý Ngài không? Một thực tế rõ ràng trong cuộc sống là nhiều khi mình thường xuyên làm theo ý của mình, nhưng khi thất bại chúng ta lại thường quay lại oán trách Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta khi lên dự phóng hay kế hoạch cho cuộc sống hãy bàn hỏi với Chúa qua cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa qua chính lương tâm của mình. NHờ đó công việc chúng ta làm sẽ luôn hiệp nhất trong Chúa và có thành quả tốt đẹp.

Lạy Chúa là cha chúng con, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà quý giá là Chúa Giêsu - Con dấu ái của Chúa. Và Người đã tỏ lộ cho chúng con mối liên hệ thật khắng khít của Người với Chúa trong mọi việc. Xin giúp chúng con biết sống và luôn lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo để chúng con hiệp nhất và làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Amen .