Clock-Time

Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14-30: Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao ban những nén bạc, đặc biệt là đức tin. Như những người đầy tớ trong dụ ngôn, chúng ta phải phúc trình trước mặt Chúa về “những nén bạc và số lời” khi Người đến lần thứ hai.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

MỒNG BA TẾT


THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 25: 14-30)

 
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
 

SUY NIỆM

 
Khi chúng ta bước vào trần gian này, Thiên Chúa ban cho chúng ta rất nhiều nén bạc: thời gian, tài năng, sức khỏe, công việc, địa vị, danh vọng, v.v. cùng với những bổn phận trách nhiệm kèm theo. Tất nhiên, Ngài trao ban những nén bạc khác nhau tùy khả năng riêng của mỗi người. Điều quan trọng là làm sao những nén bạc Chúa trao ấy sinh lời.

Dụ ngôn cho chúng ta thấy hình ảnh ba người được trao cho những nén bạc khác nhau. Người nhận năm nén và người nhận hai nén đã sinh lời bằng số bạc được trao nên đã được ông chủ khen thưởng. Trái lại, người được trao một nén vì lo sợ nên đã cất dấu nén bạc đi và kết quả là “bị quăng vào chỗ tối tăm và ở đó phải khóc lóc nghiến răng”.

Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao ban những nén bạc, đặc biệt là đức tin. Như những người đầy tớ trong dụ ngôn, chúng ta phải phúc trình trước mặt Chúa về “những nén bạc và số lời” khi Người đến lần thứ hai.

Vậy giờ đây tôi đang sử dụng nén bạc Chúa trao như thế nào? Tôi đang nỗ lực để đầu tư sinh lời hay tôi đang chôn dấu nén bạc ấy?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng và sinh lợi những nén bạc Chúa trao, hầu mưu ích phần rỗi cho các linh hồn và cho chính bản thân của chúng con nữa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường