Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Thường Niên V (Mc 7:1-13)-GKGĐ GP Phú Cường

Vấn đề bài Tin mừng hôm nay đặt ra cũng rất thời sự: cứ nhìn vào cách sống đạo của nhiều người trong chúng ta thì thấy rõ điều đó. Đi lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh và làm các việc đạo đức chỉ vì thói quen, nhưng lòng thì xa Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
NGÀY 08/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (7,1-13)

1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là co-ban nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”.

SUY NIỆM

Một cuộc tranh luận xảy ra khi những người Pharisêu nhìn thấy một số môn đệ Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Người Pharisêu thắc mắc không vì việc Chúa Giêsu không giữ an toàn vệ sinh ăn uống, mà là cho rằng việc Chúa lỗi luật và vi phạm nghi thức tôn giáo truyền thống về việc sạch-dơ. Chính vì thế, Chúa Giêsu không phải lên án việc rửa tay cũng như rửa chén đĩa hay những thứ đồ vật khác trước khi ăn, nhưng Người muốn nhân cơ hội để dạy cho các ông Pharisêu một bài học quan trọng hơn: một sự trong sạch đích thực là sự trong sạch cho tâm hồn, chứ không phải cái mã bề ngoài.

Vì thế, Chúa Giêsu đã trả lời cho thái độ vụ hình thức ấy như sau: “Các ông gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa qua một bên, mà duy trì truyền thống của người phàm". Chúa Giêsu muốn cho thấy các việc làm bên ngoài ấy, dù có tính cách tôn giáo đến đâu, cũng không thể thay thế cho một việc khác quan trọng hơn. Ðiều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài; đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.

Vấn đề bài Tin mừng hôm nay đặt ra cũng rất thời sự: cứ nhìn vào cách sống đạo của nhiều người trong chúng ta thì thấy rõ điều đó. Đi lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh và làm các việc đạo đức chỉ vì thói quen, nhưng lòng thì xa Chúa. Nhiều khi vào nhà thờ, xác thì ở đó mà hồn thì đi đâu. Đạo trở nên một gánh nặng, bài giảng mà hơi dài một chút thì than ông cha này giảng dài, dai, dở, dỏm!

Bên cạnh đó, rửa tay, rửa chén, rửa bình vì sợ ô nhiễm có hại cho sức khỏe - điều đó đúng, nhưng lại không nhận ra sự ô nhiễm trong tâm hồn bằng những ảnh hưởng xấu của thế gian. Đi đường che mũi che miệng vì sợ ô nhiễm, nhưng trước những phim ảnh xấu, những cảnh trụy lạc, chẳng những không che mà còn trố mắt nhìn.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay là sự cảnh tỉnh chúng ta, không thể có một sự thỏa hiệp nào giữa hai quan niệm luật hình thức và luật yêu thương; không thể san bằng nghi thức bên ngoài với lệnh truyền của Chúa; không dùng tập tục con người để trốn tránh giới răn Thiên Chúa dạy phải sống trọn đạo hiếu. Nhưng trên hết mọi sự hãy sống điều luật Chúa dạy là: “Mến Chúa - yêu người”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi tuân giữ các lề luật, luôn ý thức rằng đó là phương tiện, là cơ hội để chúng con gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải để kìm kẹp gò bó chúng con. Ý thức được như thế, chúng con sẽ thấy việc tuân giữ lề luật trở nên nhẹ nhàng, và việc theo Chúa và phục vụ tha nhân sẽ trở nên tích cực. Amen.