Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 21b-28:  Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta biết: Ngài là Đấng uy quyền phép tắc. Lời Chúa trong Thánh vịnh 33, câu 6: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 15/01/2019

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 21b-28)

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
 

SUY NIỆM

 Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta biết: Ngài là Đấng uy quyền phép tắc. Lời Chúa trong Thánh vịnh 33, câu 6: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú”. 

Thiên Chúa quyền năng có thể làm cho người đàn bà son sẻ như bà Anna được có con tên là Samuel; như bà Elisabeth được có con tên là Gioan Tiền Hô. Thiên Chúa quyền năng làm cho Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu vẫn đồng trinh trọn đời. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người cũng đầy quyền năng vì Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Chúa Giêsu đầy uy lực trong lời nói và việc làm. Nhưng gì Chúa Giêsu dạy người ta làm thì chính Người cũng đã thực hiện. Và những gì Người đã thực hiện thì vừa thể hiện lòng nhân hậu lại vừa đầy quyền năng.

Chúa Giêsu chữa người què đi được, chữa người mù được thấy, chữa người điếc được nghe, chữa người bệnh được lành. Chúa Giêsu còn có toàn quyền trên thiên nhiên, vũ trụ, ma quỷ và cho người chết sống lại, là những điều mà con người không thể làm được mà hoàn toàn thuộc quyền Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, uy quyền lớn lao nhất của Chúa Giêsu đó là uy quyền của tình yêu. Chúa Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giêsu dám hy sinh mạng sống mình vì yêu nhân loại và vì vâng phục tình yêu Thiên Chúa Cha. Và như vậy, uy quyền của Chúa Giêsu chính là sự sống cho nhân loại.

Chúng ta không có uy quyền như Chúa Giêsu, nhưng chúng ta có thể yêu mến theo gương Chúa Giêsu. Và đó là con đường hy sinh, là con đường sự sống. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường