Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35 Chúa Giêsu là người con hiếu thảo của Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 24-1-2017

THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 3: 31-35)

 
31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."


SUY NIỆM

 
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! " Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3:31-35)

Chúa Giêsu là người con hiếu thảo của Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha.

Lời Chúa hôm nay Chúa Giêsu đưa chúng ta đi vào mối tương quan thân tình với Chúa Cha. Đối với Chúa Giêsu, việc rao giảng lời Chúa luôn quan trọng hơn thời gian gặp gỡ người thân, việc đón nhận và thực hành lời Chúa còn cao quý hơn thời gian tiếp xúc với mẹ và anh em của Ngài. Vì thế Chúa Giêsu đã nói: “ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành ý Chúa, nhờ vậy chúng con sẽ trở nên người con hiếu thảo như lòng Chúa hằng mong ước.
Amen.   

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường