Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết sống tình con thảo với Chúa để chúng con được xứng đáng thừa hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Amen.
SUY NIỆM TIN MỪNG  

THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

  NGÀY 25-05-2021

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,28-31)

28 Hôm đó, ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay tiếp nối đoạn Tin mừng “Người giàu có muốn theo Chúa Giêsu”. Thánh Marcô thuật lại: “Một người giàu có chạy đến hỏi Chúa Giêsu : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Sau khi biết người giàu có này đã nỗ lực để có thể có được sự sống đời đời, Chúa Giêsu cho anh ta biết: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nhưng khi nghe điều đó, Tin mừng nói tiếp: “Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”.

Sau khi người giàu có từ chối lời mời gọi về bán hết tài sản cho người nghèo rồi đến theo Chúa Giêsu, Phêrô đại diện cho các môn đệ đặt một câu hỏi hết sức thực tế với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy chúng con đã tư bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con được gì?” (c. 28). Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (c. 29-30).

Như vậy, Chúa Giêsu cho thấy những cái mà các môn đệ từ bỏ không phải xấu xa hay tội lỗi. Bởi vì, những cái đó được ban lại nhưng gấp nhiều lần, nó bao trùm cả những gì mà các môn đệ đã hy sinh từ bỏ. Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi từ bỏ những tương quan tốt, nhưng giới hạn, để đón nhận một tương quan rộng lớn hơn.

Đối với các môn đệ và mỗi người chúng ta: Việc hy sinh từ bỏ điều này để có được điều khác tốt hơn là việc nên làm. Thế nhưng, dường như việc này vẫn nằm trong một tương quan trao đổi. Chúng ta dùng những việc tốt này để trao đổi lấy một điều tốt khác. Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ phải vượt lên trên tương quan trao đổi để đi vào tương quan tình yêu, tương quan cha con với Thiên Chúa.

Gia nghiệp chỉ có được qua con đường thừa kế, và quyền thừa kế chỉ dành cho con cái. Vậy muốn có sự sống đời đời làm gia nghiệp thì không còn con đường nào khác ngoài con đường sống mối tương quan tình yêu cha con với Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết sống tình con thảo với Chúa để chúng con được xứng đáng thừa hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Amen.