Clock-Time

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 09-08-2016


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN CTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  (Mt 18,1-5.10.12-14)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy, Quả thật,  Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.11 Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất).12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy

SUY NIỆM

Nước Trời là mục đích tối hậu của đời người Kitô hữu. Sống cả cuộc đời tin theo Chúa là để được vào Nước Trời. Thế nhưng con đường vào Nước Trời không phải là con đường dễ đi, và không phải ai muốn cũng được. Để vào được Nước Trời, cũng phải có điều kiện. Chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết các điều kiện đó.

Thứ nhất cần phải có để được vào Nước Trời là: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời"; điều kiện thứ hai cần phải có để được vào Nước Trời là: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời". Như vậy, những ai sống với tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và luôn tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa thì chắc chắn được vào Nước Trời.

Thật vậy, chính vì kiêu ngạo mà tổ tông sa ngã, mở lối cho tội lỗi, đau khổ, sự chết vào trần gian. Con người bị mất sự sống siêu nhiên và không còn sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa. Để cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa đã làm người, hủy mình ra không, vác thập giá, chết cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã tự hạ đến cùng, đê rồi đón nhận vinh quang bất diệt, và Ngài cũng mời gọi chúng ta sống tự hạ như vậy để cùng hưởng vinh quang với Ngài ở trên trời.

Chúng ta hãy nghe lời khôn ngoan của Thánh Augustinô: “Nếu bạn hỏi tôi, đường nào đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường”.

Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim của Chúa, biết khiêm nhường phục vụ anh em với tất cả tình yêu của Chúa, để chúng con xứng đáng được Chúa đón nhận vào hưởng vinh quang với Chúa trong Nước Trời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường