Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28: Chúa đã nhắc lại cho các ông hiểu: “Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho anh em”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN A

LỄ KÍNH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 20: 20-28)

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?". Bà ta thưa lại: "Xin hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?". Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi, thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

SUY NIỆM

Giacôbê và Gioan là hai trong các tông đồ đi theo Chúa. Đáng lẽ càng sống gần Chúa, các ông phải hiểu biết về Chúa, nhưng nghịch lý là các ông không thấm nhuần đời sống phục vụ mà Chúa đã dạy. Vì thế, Chúa đã nhắc lại cho các ông hiểu: “Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho anh em”.

Trong chương trình đào tạo, Chúa Giêsu đào tạo người đầy tớ, người phục vụ, người biết cho đi. Chúa Giêsu không bao giờ cung cấp cho Giáo Hội những ông chủ, những kẻ ham quyền, những kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Trong mái trường của Chúa Giêsu, Người luôn chuẩn bị cho người học trò của mình một thái độ luôn sẵn sàng phải uống “chén đắng”, đó chính là thực thi sứ mạng theo gương Chúa: thanh bần, khó nghèo, phục vụ, chấp nhận hao mòn vì Thầy Giêsu và tha nhân. Người môn đệ Chúa thường xuyên “uống chén đắng” thì người đó càng nên giống Chúa. Ngược lại, người nào sợ uống chén đắng thì người đó không phải là môn đệ tín trung của Chúa. Đời sống đó là kiểu sống giả tạo vì không phù hợp với đời sống của Đức Kitô.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, các linh mục trong Hội Thánh, được trở nên những môn đệ như lòng Chúa và lòng dân hằng mong đợi. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường