Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 12-19: Cầu nguyện và sứ vụ, cả hai nhưng là một. Là môn đệ Chúa Giê-su, bạn không thể làm việc nếu không cầu nguyện, và bạn cũng không thể chỉ cầu nguyện mà không làm việc. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6: 12-19)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.


SUY NIỆM

 

Cầu nguyện và sứ vụ, cả hai nhưng là một. Là môn đệ Chúa Giê-su, bạn không thể làm việc nếu không cầu nguyện, và bạn cũng không thể chỉ cầu nguyện mà không làm việc. Trong truyền thống đan tu, đã có hạn từ đầy chuyên môn: ora et labora, nghĩa là cầu nguyện và lao động. Sứ vụ của chúng ta sẽ chệch hướng nếu chúng ta chỉ chăm chú vào công việc mà lại lơ là việc cầu nguyện. Có những ngày, công việc lu bù, chúng ta bị cuốn vào dòng xoáy công việc, với những tính toán mang đậm chất trí tuệ. Những lúc ấy chúng ta quên mất việc cầu nguyện, chúng ta có lý do để biện hộ cho việc lơ là trong cầu nguyện vì không có đủ thời gian, vì phải chạy ngược chạy xuôi lo cho công việc. Hãy coi chừng với điều này. Lằn ranh đỏ cảnh giác chúng ta đó là nguy cơ chúng ta chỉ làm công việc nó đơn thuần chỉ hướng đến công việc và hiệu quả. Cuộc đời chúng ta chính là sứ vụ. Và sứ vụ chúng ta gắn liền với lời mời gọi của Chúa Giê-su. Chúng ta không thể tách rời chúng ta với tiếng nói của Chúa. Nên việc cầu nguyện không được xem nhẹ, mà nó phải là khởi đầu cho ơn gọi, cho mọi công việc cho toàn thể sứ vụ của chúng ta. 

Nơi Chúa Giê-su, và điển hình qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện và sứ vụ. Tin Mừng Lu-ca có 11 lần nói về việc Chúa Giê-su cầu nguyện. Con số ấy còn vượt trên số lần mà Chúa cầu nguyện, nói khác đi là cầu nguyện được xem như cuộc sống của Chúa Giê-su, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc. Chúa cầu nguyện và thực thi sứ vụ. Khi thực thi sứ vụ cũng là lúc Chúa cầu nguyện. Điều cốt yếu kết hợp sứ vụ và cầu nguyện thành một thể thống nhất nơi Chúa Giê-su đó là thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha muốn. Thế nên, việc mời gọi các môn đệ và nâng lên hàng Tông đồ, cũng chỉ để cho các ông tiếp tục sứ mạng theo gương mẫu của Chúa Giê-su: làm việc và cầu nguyện trong thánh ý của Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa không những dạy chúng con cầu nguyện, mà còn là gương mẫu của sự cầu nguyện và thực thi sứ vụ. Xin cho chúng con mỗi khi làm gì hay muốn gì, đều cầu nguyện và thực thi theo ý Chúa muốn. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường