Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 1-17: Hôm nay chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai của Mùa Vọng, giai đoạn này giúp chúng ta chuẩn bị trực tiếp hơn vào việc mừng lễ Giáng Sinh sắp đến...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 1: 1-17)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

SUY NIỆM

Hôm nay chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai của Mùa Vọng, giai đoạn này giúp chúng ta chuẩn bị trực tiếp hơn vào việc mừng lễ Giáng Sinh sắp đến. Đây được gọi là tuần bát nhật đặc biệt, với mục đích hướng lòng chúng ta về Đấng Cứu Thế và về ơn cứu độ mà Người đem đến cho con người.

 Qua đoạn Tin Mừng này, một lần nữa chúng ta được nghe lại lai lịch của Chúa Giêsu bằng một bảng gia phả. Mà qua bảng gia phả này thì Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế được coi thuộc dòng dõi Abraham và David.

Thế nhưng, nếu đọc kỹ chúng ta lại thấy rằng Chúa Giêsu không hề có liên hệ huyết nhục nào với dòng dõi của Abraham và David. Điều này có thể được thấy khi bảng gia phả dừng lại ở chỗ Giuse. Thánh sử Mathêu ghi lại: “Giacop sinh Giuse”.

Cho nên, nếu Chúa Giêsu thực sự thuộc dòng dõi này theo huyết nhục thì thánh sử phải ghi tiếp: “Giuse sinh Giêsu”. Còn đàng này, ở đây, khi viết đến Giuse thì thánh sử Matthiêu đã ngưng lại và cho biết Giuse là bạn của Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

Như vậy, Chúa Giêsu không do dòng dõi Abraham và David sinh ra theo “huyết nhục”, mà nói đúng hơn dòng dõi Abraham và David thật có phúc khi được nhận Chúa Giêsu, thuộc dòng dõi của mình.

Diễm phúc đó đến với dòng dõi này hoàn toàn là do tình thương nhưng không của Thiên Chúa, và tình thương nhưng không đó được thể hiện qua lời mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham và với vua David. Khi Thiên Chúa hứa với tổ phụ Ápraham về việc cứu rỗi nhân loại được thực hiện nơi Chúa Giêsu (St 12,3). Nơi Chúa Giêsu sẽ bắt đầu một triều đại không cùng, và điều này được tiên tri Nathan báo cho vua Đavít (2Sm 7,12-16).

Và khi nói rằng, diễm phúc đó hoàn toàn do tình thương nhưng không của Thiên Chúa, là bởi vì qua bảng gia phả cho thấy đây là một dòng dõi cũng có tội lỗi, cũng gồm những con người xác thịt, đầy yếu đuối, đầy thấp hèn, tuy nhiên, dòng lịch sử có tràn đầy tội lỗi và tội ác nhưng đã trở thành một nguồn nước trong, khi càng đến gần thời sung mãn, như đến thời của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, như đến thời của Chúa Giêsu, Đấng Messia, mà nhân loại đợi trông, thì nơi các Ngài tất cả các thế hệ được cứu chuộc.

Điều đó cho chúng ta thấy rõ tình thương của Thiên Chúa đã đi trước để kén chọn dòng dõi cho Con của Ngài, Đấng Cứu Độ được sinh ra và đến với thế gian này.

Ngày nay tình thương nhưng không của Thiên Chúa vẫn còn dành để cho chúng ta. Ngài cũng chọn chúng ta, đưa chúng ta vào dòng dõi của Chúa Giêsu, để qua ơn thánh chúng ta được trở thành “người anh chị em” với Ngài. Đó là ơn gọi của chúng ta, ơn gọi này không do công trạng của mỗi người, nhưng vì lòng từ bi của Chúa đã có và tồn tại muôn đời.

Chính vì được diễm phúc như thế, cho nên mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi hành động trong cuộc sống lý tưởng của chúng ta phải hướng về Chúa, hướng về Chúa cách trọn vẹn để xứng đáng hưởng tình yêu thương đó của Ngài.

Trong tuần lễ cuối cùng để mừng đại lễ Giáng Sinh, chúng ta cùng nhau xin Chúa cho từng người luôn có được tình yêu của Mẹ Maria, và luôn có được tâm tình khiêm tốn của thánh cả Giuse, và nhất là luôn luôn có được niềm tin của các ngài vào Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng ta. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường