Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh (Ga 15:9-17) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong cuộc sống, tình yêu của chúng ta đối với Chúa có khi nồng nàn, có lúc lạnh nhạt, nghĩa là chúng ta chưa “ở lại” trong tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng ta ở lại bằng cách giữ Lời Chúa dạy: “ Nếu các con tuân giữ lệnh thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của thầy ”.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH
Ngày 14/5/2022

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,9-17)

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu muốn chúng ta được sống trong Người, như cành nho sống nhờ nhựa sống của cây nho; và trước khi đi chịu khổ hình cứu độ chúng ta, Chúa đã căn dặn: “ Hãy ở lại trong tình th ương của thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh thầy truyền, các con sẽ ở trong t ình th ương của thầy” . Chúa Giêsu muốn các môn đệ cũng như chúng ta hãy yêu thương tới mức trọn hảo, đó là: “ Các con h ãy yêu th ương nhau như thầy đ ã yêu th ương các con ”. Để minh chứng tình Người yêu thương chúng ta, Chúa đã chấp nhận hiến thân chịu chết vì chúng ta.

Trong cuộc sống, tình yêu của chúng ta đối với Chúa có khi nồng nàn, có lúc lạnh nhạt, nghĩa là chúng ta chưa “ở lại” trong tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng ta ở lại bằng cách giữ Lời Chúa dạy: “ Nếu các con tuân giữ lệnh thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của thầy ”.

Yêu thương ai, người ta thường muốn sống bên cạnh người ấy để chia sẻ và lấy sở thích của người ấy làm sở thích của mình. Chúa Giêsu đã rất mực yêu thương con người và Người đã đến ở với con người, chia sẻ cuộc sống và đón nhận tội lỗi của con người. Người làm như thế để dẫn đưa con người đi vào cuộc sống của Người, một cuộc sống phong nhiêu, dư tràn hạnh phúc. Do đó, Người muốn con người luôn ở với Người cũng như Người hằng ở với Chúa Cha.

Yêu thương, nếu chỉ là một hành vi phát xuất từ cảm tính thì chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là phải cho đi, phải hy sinh. Vì thế Chúa Giêsu nói: “Không có tình yêu nào lớn lao h ơn t ình yêu của ng ười thí mạng v ì bạn hữu mình ”.

Điều đó hoàn toàn trái nghịch với tình yêu mang tính qui ngã của con người, một tình yêu chất chứa tính vị kỷ, chỉ mong lợi ích cá nhân. Tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là một tình yêu hướng tha, một tình yêu trao ban chính mình cho người mình yêu. Đó mới gọi là tình yêu. Để có thể yêu như Chúa dạy, Chúa mời gọi chúng ta bước vào trường học yêu thương ở nơi Chúa: “H ãy ở lại trong tình yêu của Thầy” .

Lạy Chúa, gia đình là một cộng đoàn yêu th ương, thế nhưng v ì cuộc sống h ưởng thụ ích kỷ, v ì lợi nhuận vật chất con ng ười đ ã phá vỡ cộng đoàn yêu th ương này. Xin cho các gia đ ình Kitô hữu luôn nỗ lực bảo vệ đời sống yêu th ương của gia đ ình. Xin cho từng thành viên trong gia đình luôn “ở lại” trong tình yêu th ương của gia đ ình nh ư Chúa luôn ở lại trong t ình yêu của Chúa Cha. Amen.