Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:23-28 Chính Cha yêu mến các con, vì các con yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy bởi thiên Chúa mà ra...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 12/05/2018

THỨ BẢY CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16: 23b-28)

23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.


SUY NIỆM 


Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta hãy cầu nguyện. Chính Chúa đã nhiều lần cầu nguyện cùng Chúa Cha để noi gương cho chúng ta cũng hãy cầu nguyện liên lỉ như Chúa. Hôm nay, trong bài Tin Mừng này, là đoạn kết của diễn từ tại nhà tiệc ly, ngay trước lúc Chúa ra đi để chịu khổ nạn, Chúa cũng nhắc lại bài học hãy cầu nguyện. Nhưng Chúa không chỉ dừng lại ở chỗ dạy hãy cầu nguyện, mà còn dạy hãy cầu nguyện nhân danh chính Chúa: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Ngài sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn…”.

Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như chính Chúa đã dạy, đó là điều mà Hội Thánh vẫn luôn làm. Trong phụng vụ, Hội Thánh nhờ Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha chính hy tế mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Trong mỗi lời cầu nguyện của mình, Hội Thánh vẫn kêu nài rằng: “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.

Vâng lời Chúa Giêsu và noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, để nhờ công nghiệp, nhờ sự sống, sự chết và sự sống lại hồng phúc của Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn thánh, nhất là những ơn cần thiêt cho linh hồn, cho đức tin, cho lòng yêu mến Chúa và cho sự sống đời đời của chúng ta.

Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con cậy nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha mà van nài Cha tuôn đổ trên chúng con muôn ơn lành. Xin cho chúng con, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Cha, mà được muôn đời sống hạnh phúc trong nhà Cha trên quê hương vĩnh cửu, nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường