Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 33-37: Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ xưa cũng như huấn giáo cho chúng ta về sự trung thực trong lời nói: “ Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ B
ẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 17/06/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 33-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Đừng bội thề: nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có; không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".
 
SUY NIỆM

Chu Văn An (1292- 1370): nhà Nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực cuối đời Trần, nổi tiếng cương trực không cầu danh lợi. Ra làm quan vào đời Trần Dụ Tông (đầu thế kỉ XIV), chính sự suy đồi, nịnh thần lũng đoạn, ông dâng sớ xin chém bảy nịnh thần (thất trảm sớ) nhưng không được chấp thuận. Ông treo ấn từ quan về quê dạy học, viết sách. Ông không vì trò làm quan to mà dựa dẫm, luôn thẳng thắn phê bình những trò thiếu lễ độ. Ông là tấm gương về lối sống trung thực, bất chấp khó khăn vẫn đấu tranh cho lẽ phải...

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ xưa cũng như huấn giáo cho chúng ta về sự trung thực trong lời nói: “ Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Bởi con người là họa ảnh của Thiên Chúa, nên con người phải thể hiện được tính chân thật trong cuộc sống. Thiên Chúa là Đấng chân thật. Do đó, người Kitô hữu được mời gọi đi theo con đường sự thật và làm chứng cho sự thật. Sự thật chính là Chúa Giêsu Kitô - Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Ai bước đi trong sự thật là nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em.

Sống giữa một xã hội đầy dẫy sự dối trá, nếu đức tính trung thực là rất cần thiết cho mọi người và là một trong những đức tính đáng quý mà mọi người cần phải có, thì người Kitô hữu lại càng cần khẩn thiết ra sức sống thành thật, trung thực trong mọi lời nói, hành động của mình cách triệt để hơn. Vì thành thật, trung thực chính là dấu chỉ của người con cái Chúa.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường