Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên C

Tin mừng Mt 25: 14 -30: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C
Tin mừng Mt 25: 14 -30


BÀI ÐỌC I: (NĂM II) 1 CR 1, 26-31

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai khoe khoang, thì hãy khoe khoang trong Chúa". Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: TV 32, 12-13. 18-19. 20-21

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: 1) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta. - Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người; nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng phù trợ và che chở chúng tôi. Bởi vậy, lòng chúng tôi hân hoan trong Chúa, chúng tôi tin cậy ở thánh danh Người. - Ðáp.

ALLELUIA: 2 TX 2, 14

Alleluia, Alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng". Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta khả năng của Ngài

1. Khả năng của Chúa Giêsu là làm hết khả năng của Ngài

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà giáo huấn dân chúng. Qua cách giảng dạy này, Ngài khéo léo lồng vào thánh ý Chúa dành cho mỗi người, đó là góp phần xây dựng nước Ngài theo khả năng được ban cho.

Chúa Giêsu ban cho chúng ta trí khôn, lý trí và trí hiểu của Ngài, để chúng ta nhận ra Ngài ; nhận biết tốt xấu, để phục vụ cho công trình của Ngài. Mỗi người tuỳ theo cái được ban cho, khả năng nhận biết thánh ý để làm hết khả năng đó. Khi làm hết khả năng mình thì chúng ta không phải hổ thẹn với mình và với người khác, nhất là với chính Đấng bản quyền của mình. Thánh phaolô quảng diễn thực tế những khả năng Chúa muốn chúng ta cộng tác : Không phải ai cũng có khả năng nói tiên tri, ai cũng có khả năng thuyết giảng, hoặc ai cũng có khả năng nói các thứ tiếng…tức là mỗi người một công việc, một sở trường thích hợp với khả năng của mình, để sinh lời cho chúng ta. Khả năng của mỗi người được ví như những nén vàng : 5 nén, 2 nén và 1 nén. Chỉ cần chúng ta ý thức điều này để không mơ hồ, ảo tưởng và đứng núi này trông núi nọ về thứ không thuộc về mình. Chỉ cần dùng khả năng mình mà làm việc và xây dựng Giáo hội thì cuối cùng phần thưởng dành cho mỗi người đều như nhau. Trong nước Ngài, không có chuyện tranh quyền đoạt lợi, mà chỉ có hạnh phúc trên những gì mình đã hết lòng xây dựng và gieo trồng mà thôi. Chúa Giêsu đã làm hết khả năng khi trao ban cả mạng sống vì chúng ta. Liệu chúng ta có nên giống Ngài không?

2. Thánh ý Chúa là chúng ta làm hết khả năng của mình.

Mỗi người một khă năng, một tính cách, đó là sự đa dạng phong phú nơi con người. Trong khă năng của mình, chúng ta có nhiều sự chọn lựa phù hợp với môi trường và cuộc sống của mình. Hay nói cách khác, mỗi chúng ta có ơn gọi riêng mình không ai lấy mất của chúng ta. Mỗi chúng ta cần dành cho được nén bạc mà Chúa đã “đo ni đóng giày” cho mình. Đôi khi, chúng ta mâu thuẫn với chính mình. Chúng ta biết nén bạc của mình ở đâu và chúng ta có thừa khă năng để lấy nó, nhưng chúng ta không muốn lấy mà lại muốn lấy nén bạc của người khác. Cho nên, bản thân tự gây khó cho mình, rồi khi không đạt được điều đã muốn chúng ta trách người này, phiền người kia, và trách cả Thiên Chúa.

Mỗi chúng ta chỉ cần sống đúng ơn gọi của mình : Hiểu mình, biết mình và yêu bản thân mình cách đúng đắn thì sợ gì đến việc không thành công trong cuộc đời. Hãy làm hết khả năng của mình!

3. Nén bạc Chúa trao là sự sống của Ngài.

Để đạt được sự sống vĩnh cửu là điều khó nhưng lại dễ vì đối với Chúa không gì là không thể. Nén bạc Chúa trao phải được sinh lời. Nén bạc Chúa trao là “bột”, nên chúng ta phải “gột nên hồ”. Thiên Chúa không trao cho chúng ta con cá mà cho chúng ta cần câu. Ngài yêu thương chúng ta, nhưng không làm hư chúng ta. Ngài bao bọc chúng ta bằng tình thương của Ngài nhưng không thoả hiệp với chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta mọi nơi, mọi lúc, nhưng không đồng loã với chúng ta. Ngài trao ban sự tự do, nhưng không để tự do làm hại chúng ta. Chúng ta có là gì cũng bởi vì Chúa đã cho chúng ta mọi thứ chất liệu cần thiết rồi. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta vật liệu đầy đủ và dư thừa. Chúng ta là thợ xây tầm thường hay phi thường là tự thân mỗi người. Chúng ta làm nhà xấu hay đẹp, to hay nhỏ còn phải xem cách chúng ta sử dụng vật liệu đó như thế nào? Những điều Thiên Chúa muốn là chúng ta xây nhà không chỉ cho chúng ta mà còn cho Thiên Chúa. Điều này là căn bản. Căn nhà nhỏ, căn nhà lá, căn nhà chật hẹp, và căn nhà cấp bốn thôi nhưng trong đó, Thiên Chúa sẵn sàng ở lại vì nó là những chất liệu Chúa đã ban nào là : Nền móng Đức tin, cột kèo đức cậy, còn tường xây đức mến, ngoài ra còn trang trí ngôi nhà bằng những cái khác : hiền lành, khiêm nhường, rộng rãi, trong sạch, nhường nhịn, khổ chế, cần mẫn…, đó là sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta.

THAY LỜI KẾT

1. Để sống trong sự tự do của con cái Chúa, anh chị em có từ bỏ ma quỷ, những việc làm và sự sang trọng của ma quỷ không?

2. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là cha toàn ăng, Đấng tạo thành trời đất; Tin Con Một là Chúa Giêsu Kitô, Đấng làm người, chịu chết và sống lại; Tin Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cử không?

Chúng ta theo ai, thì tâm hồn chúng ta hướng về người đó. Giữa ma quỷ và Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể chọn một mà thôi. Kết quả công việc, đời sống và sự thật cuối cùng sẽ giúp chúng ta biết rằng chúng ta theo ai…và cũng biết chúng ta sử dụng nén bạc của ai…và cũng biết ai sẽ trả công cho chúng ta?Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân