Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25 Sứ điệp lời rao giảng của Chúa Giêsu là: “Hãy hối cải, vì nước Trời đã gần đến”.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH - NĂM B

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 4:12-17.23-25)
 

2 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.


Suy niệm

 Trong những ngày bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, các phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện đã thu hút rất nhiều người từ khắp mọi nơi. Họ lũ lượt kéo đến đi theo Người: từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Sứ điệp lời rao giảng của Chúa Giêsu là: “Hãy hối cải, vì nước Trời đã gần đến”. Nhưng “nước Trời” đây là gì?

Lẽ tất nhiên không phải là triều đại mà người Do Thái hằng mong đợi, một triều đại có tính cách trần gian. Nếu chúng ta trở lại đoạn đầu của bài Tin Mừng này với lời tiên tri của ngôn sứ Isaia: “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Ánh sáng đây là chính Đức Kitô. Người đến để thiết lập nước Thiên Chúa ở trần gian, một nước mà trong đó chân lý và tình yêu sẽ ngự trị.

Lời rao giảng của Chúa Giêsu đã vang lên hơn hai ngàn năm rồi. Nước đó đã đến, nhưng chưa đến trong tất cả những vùng tăm tối, chưa đến với mọi tâm hồn. Hoàn cảnh xã hội hôm nay cho ta thấy điều đó. Cách sống của mỗi người chúng ta cũng cho thấy như vậy. Vì thế, chúng ta lại phải tiếp tục đọc kinh Lạy Cha một cách thành khẩn: Xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Tuy nhiên, đọc mà thôi thì chưa đủ, nhưng ta còn phải cố gắng sống kinh Lạy Cha đó trong cuộc sống hằng ngày cách triệt để hơn nữa. 

Nước Chúa là nước chân lý và tình yêu; thế mà ta đang sống trong một xã hội vừa thiếu chân lý lại vừa thiếu tình yêu. Chứng cớ là ngày nay người ta dần mất lòng tin nơi nhau, và hận thù vẫn đang còn hoành hành khắp nơi trên thế giới. Ít nhiều, người Kitô hữu chúng ta cũng bị lây bởi bầu khí ô nhiễm đó. Điều này làm cho chúng ta có cảm tưởng như nước Chúa đang bị đẩy lùi thay vì lan rộng hay trị đến. Đấy là thực trạng mà mỗi người Kitô hữu chúng ta cần nhận thấy. Do vậy, hơn bao giờ hết, nhân loại đang cần lắm những chứng tá của Tin Mừng; cần được nêu gương sáng bằng một cuộc đời có chân lý và có tình thương.

Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con, xin cho chúng con luôn biết hăng say rao giảng Tin Mừng, rao giảng không chỉ bằng lời nhưng bằng cả chính cuộc sống chứng nhân của chúng con nữa; hầu cho nước Chúa trị đến, ý Chúa được thể hiện trong trần thế này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường