Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:8-15: Tin Mừng hôm nay cũng giúp chúng ta ý thức trách nhiệm của người đã tin vào Chúa Phục Sinh, thì hãy nhiệt tình loan báo việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến...
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH B

NGÀY 02.04.3018

 


 

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (28: 8-15)

8 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự".15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

Suy niệm

“Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ hay”.

Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ để củng cố niềm tin và sai họ đi báo tin cho các môn đệ. Các bà vội vã rời khỏi mộ “tuy sợ hãi nhưng rất vui mừng”. Sự sợ hãi này là một phản ứng của thụ tạo trước thần linh, một cảm nghiệm siêu nhiên về Đấng vô hình và là một sự gặp gỡ với chính Thiên Chúa. Sự gặp gỡ này làm cho các bà “tuy sợ hãi nhưng rất vui mừng” về báo tin cho các môn đệ hay.

Tin Mừng hôm nay cũng giúp chúng ta ý thức trách nhiệm của người đã tin vào Chúa Phục Sinh, thì hãy nhiệt tình loan báo việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.

Những phụ nữ được nói đến trong Tin Mừng quả là những người diễm phúc, vì đã được Chúa phục sinh hiện ra trước hết. Để được diễm phúc này chắc chắn các bà đã có lòng yêu mến Chúa thực tình. Và nhờ lòng mến mà các bà đã vượt qua mọi khó khăn, đe dọa, sợ hãi… để ra thăm mộ Chúa ngay từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. 

Để được diễm phúc như thế, chúng ta cần có lòng mến Chúa thực tình, một lòng mến được chứng tỏ bằng sự sẵn sàng hy sinh mọi sự vì Chúa. Như thế chắc chắn chúng ta sẽ cảm nghiệm được những giây phút hạnh phúc được gần Chúa. Nhờ đó chúng ta thêm xác tín để loan báo về Chúa cho mọi người.

Các người phụ nữ đã vội vã về báo tin cho các môn đệ. Đó cũng là điều thúc bách chúng ta: mỗi khi được ơn Chúa đánh động, được cảm nghiệm về Chúa, chúng ta hãy mau mắn chia sẻ kinh nghiệm cho những người chung quanh. Chính những chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ và sống lời Chúa sẽ là cách thức loan báo về Chúa cách hữu hiệu nhất.

Lạy Chúa Phục Sinh, xin cho chúng con trở thành những môn đệ loan báo sự phục sinh của Chúa cho mọi người. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường