Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8:  Sự tái sinh mà Chúa muốn nói ở đây chính là ơn tái sinh làm con của Chúa qua phép Rửa tội. Đó là sự sống mới được trao ban trong Đức Kitô. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH B


NGÀY 12-04-2021

  


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 1-8)

Khi ấy, trong nhóm Biệt phái có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái, ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên chúa ủy phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi nói thật cho ông biết: nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Thiên Chúa”. Nicôđêmô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Một người gã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại phải vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa hay sao?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục là huyến nhục, sự gì sinh bởi thần linh là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng: “Các ngươi phải tái sinh bởi trời”. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy”.

Suy Niệm

 

Ơn tái sinh, đó là điều Đức Kitô muốn mời gọi chúng ta qua việc mời gọi ông Nicôđêmô như được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay. Sự tái sinh mà Chúa muốn nói ở đây chính là ơn tái sinh làm con của Chúa qua phép Rửa tội. Đó là sự sống mới được trao ban trong Đức Kitô. 

Quả thế, khi chúng ta được lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Như thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4). Đây là một mầu nhiệm thẳm sâu của ơn được tái sinh làm con Chúa. Do đó, nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta không thể đón nhận điều này, như ông Nicôđêmô: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?”.

Suy gẫm về những điều Chúa nói hôm nay, chúng ta được mời gọi sống ơn ban đã lãnh nhận nơi bí tích Rửa tội. Chính nhờ bí tích này chúng ta được trao ban một phẩm giá mới, phẩm giá của người làm con Chúa. Trong tư cách của người con Chúa, chúng ta được mời gọi sống thực thi ý Chúa, sống chia sẻ tình thương đã nhận từ Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống tình liên đới với anh chị em vì có cùng một phẩm giá là con cùng một Cha trên trời.

Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hữu, chúng con đã được tái sinh là con của Cha qua bí tích Rửa tội. Xin cho chúng con luôn biết bỏ đàng tội lỗi để sống thuộc về Cha trong Đức Kitô, Con dấu yêu của Cha. Xin Cha cũng ban ơn để chúng con luôn biết sống liên kết và yêu thương anh chị em. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường