Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4, 24-30: Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại: khi Chúa Giêsu giảng giải Kinh Thánh trong hội đường, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY A

NGÀY 16/03/2020
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 24-30)
 
    24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”. 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

 

 Đoạn Tin Mừng liền trước đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại: khi Chúa Giêsu giảng giải Kinh Thánh trong hội đường, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ ngạc nhiên hỏi nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”. Thế nhưng liền sau đó, họ chuyển từ thái độ ngạc nhiên và thán phục sang thái độ phẫn nộ, loại trừ. Tin Mừng hôm nay cho thấy, họ lôi Chúa Giêsu ra khỏi thành, kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.

Những người dân làng, được nói đến trong Tin Mừng, không chấp nhận và thậm chí còn muốn thủ tiêu Chúa Giêsu, bởi vì đối với họ: Tình thương của Thiên Chúa chỉ dành riêng cho dân được tuyển chọn là dân Do Thái. Còn những người dân ngoại, những người bị coi là tội lỗi thì bị loại trừ ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chính vì thế, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ khi nghe Chúa Giêsu nói: “Vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Israel; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyri thôi”.

Thật vậy đối với họ, bà goá thành Xarépta và ông Naaman là những người dân ngoại, những người tội lỗi phải bị loại trừ ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Trong khi đó Chúa Giêsu lại cho thấy: Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Những người dân ngoại như là bà goá thành Xarépta hay ông Naaman cũng là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Hơn nữa Chúa Giêsu còn cho họ thấy: chính thái độ cứng tin đã làm cho họ bị loại trừ ra khỏi tình thương của Thiên Chúa.

Những người Nadarét hôm nay không phải là họ không nhận ra những giá trị chân - thiện - mỹ nơi con người Chúa Giêsu. Thế nhưng đối với họ, chân - thiện - mỹ chỉ có giá trị nếu như thuộc về họ, phục vụ cho họ, còn nếu không thì họ sẽ loại trừ ra khỏi cuộc sống của họ. Đối với họ, nếu Chúa Giêsu thật là Đấng Mêssia thì Người chỉ thuộc về họ. Họ là dân riêng của Thiên Chúa, thế nên Đấng Mêssia đến chỉ là để phục vụ họ chứ không phải cho những người dân ngoại, những người bị xem là tội lỗi.

Nếu như khiêm tốn nhìn nhận, chúng ta thấy thái độ của những người Nadarét xưa cũng xảy ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thường có suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, dễ có xu hướng chấp nhận điều gì đó là tốt, là giá trị nếu nó thuộc về và phục vụ cho mình.

Xin Chúa cho chúng con biết sống quảng đại với tất cả mọi người. Xin Chúa đừng để chung con sống ích kỷ. Vì khi chúng con sống ích kỷ, chỉ biết vun vén cho chính mình là lúc chúng ta đang tự loại trừ chính mình ra khỏi tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường