Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 23-27  Gioan đã khẳng định rằng ngài chỉ là tiền hô, dọn đường của Đấng Mêsia là chính Đức Giêsu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG B

NGÀY 14/12/2020 

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 21: 23-27)

23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? "24 Đức Giê-su đáp: "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? " Họ mới nghĩ thầm: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy? "26 Còn nếu mình nói: "Do người ta", thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ."27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."


SUY NIỆM
 

Như chúng ta biết, đối với người Do Thái chính thống thời Đức Giêsu, không có rabi nào xét xử hoặc tuyên bố điều gì mà không nêu lên thẩm quyền của mình. Chính vì thế, khi thấy Đức Giêsu long trọng đi vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia (x. Mt 21,1-11), đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thời, chữa lành những kẻ mù loà, què quặt đến với Người trong Đền thờ (x. Mt 21,12-17) và giảng dạy trong Đền thờ (x. Mt 21,23) thì các thượng tế và kỳ mục đến chất vấn thẩm quyền của Đức Giêsu khi thực hiện các việc đó. Họ hỏi Người: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Họ muốn Đức Giêsu nói thẳng rằng Người là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa. Như vậy họ có lý do để buộc tội Người là lộng ngôn, phạm thượng. Thay vì trả lời cho họ về thẩm quyền của mình, Đức Giêsu hỏi họ: “phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?”. Câu hỏi này là một lời chất vất chính họ về việc đón nhận hay từ chối thẩm quyền của Đức Giêsu.

Thật vậy, qua đời sống và lời rao giảng của Gioan, dân chúng đều công nhận Gioan là người đến từ Thiên Chúa, vì thế thẩm quyền của Gioan cũng đến từ Thiên Chúa. Mà nếu thẩm quyền của Gioan đến từ Thiên Chúa thì thẩm quyền của Đức Giêsu cũng từ Thiên Chúa mà đến. Bởi vì, Gioan đã khẳng định rằng ngài chỉ là tiền hô, dọn đường của Đấng Mêsia là chính Đức Giêsu. Với sự cố chấp và tấm lòng chai đá, các thượng tế và kỳ mục không dám đối diện với sự thật. Họ đã từ chối thẩm quyền của Đức Giêsu bằng câu trả lời: “Chúng tôi không biết”.

Lạy Chúa, xin cải hóa tấm lòng chai đá và sự cố chấp của chúng con để chúng con luôn để thẩm quyền của Thiên Chúa hướng dẫn và chi phối cuộc sống của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường