Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1:1-17 Hôm nay, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại gia phả của Chúa Giêsu. Gia phả nói lên nguồn gốc của con người.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG

NGÀY 17/12/2018Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (1:1-17)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.


Suy niệm

Hôm nay, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại gia phả của Chúa Giêsu. Gia phả nói lên nguồn gốc của con người. Chúa Giêsu có gia phả, nghĩa là Chúa đã là người như mọi người. Các thánh sử khi ghi lại gia phả của Chúa Giêsu cũng chỉ nhắm một mục tiêu duy nhất đó là chứng minh Chúa thực sự là người. Thiên Chúa, một khi đã làm người, Người làm người như chính chúng ta là người. Người làm người hết sức hoàn hảo. 

Xét về mặt trần thế, lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu thật đơn giản. Người sinh ra bởi một trinh nữ, do quyền năng của Thiên Chúa. Trinh nữ ấy tên là Maria, có một người bạn đời tên là Giuse. Nhưng Giuse chỉ được Thiên Chúa chỉ định để giúp đỡ, để gìn giữ gia đình Đức Maria với vai trò là bạn của Đức Maria và cha nuôi Chúa Giêsu. 

Dẫu Chúa Giêsu được các thánh sử ghi lại gia phả nhưng gia phả ấy chỉ có tính cách tượng trưng để nói lên ý nghĩa thần học: Thiên Chúa làm người mà thôi. Càng gần đến ngày lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta có dịp suy nghĩ thấu đáo về tình yêu của Thiên Chúa dành cho trần gian. Đó là một tình yêu tự hạ. Người tự hạ đến nỗi đã xóa bỏ hết mọi khoảng cách, dù khoảng cách ấy là một khoảng cách rất dài: khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Đó cũng là một khoảng cách rất sâu: khoảng cách giữa trời cao và đất thấp. Đó cũng là một khoảng cách rất rộng: khoảng cách giữa Tạo Hóa và thụ tạo. Một khoảng cách vô cùng lớn như thế, lại được rút ngắn cho đến mức không còn một mảy may nào, không còn gì, dù chỉ là một sợi chỉ mỏng: Thiên Chúa làm người.

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã đến trần gian để chia sớt phận người với chúng con. Vì yêu chúng con, Chúa đã chủ động xóa mọi khoảng cách đã làm chúng con xa cách Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con cũng yêu thương nhau. Chính khi chúng con yêu thương nhau, là lúc chúng con đáp trả tình yêu của Chúa đối với chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường