Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời ông Dacaria dâng lên chúc tụng Thiên Chúa là Đấng trung thành thực hiện lời hứa cứu độ và loan báo về vai trò của Gioan - vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG C

NGÀY 24/12/2018

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 67-79)

67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:68 "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,79 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời ông Dacaria dâng lên chúc tụng Thiên Chúa là Đấng trung thành thực hiện lời hứa cứu độ và loan báo về vai trò của Gioan - vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa kêu gọi thánh Gioan Tẩy Giả ra đời là để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Mỗi người chúng ta khi sinh ra chào đời thì cũng được Thiên Chúa trao cho sứ mạng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Ngày mà Con Chúa giáng trần làm người đã trở thành ngày lễ hội lớn cho toàn thể nhân loại. Hôm nay là đích điểm của hơn hai ngàn năm Chúa âm thầm chuẩn bị. Vâng, khi chúng ta chiêm ngưỡng Hài Nhi bé bổng trong hang đá Bêlem chúng ta thấy được bàn tay uy quyền của Thiên Chúa trải ra bao thế hệ. Chúa tuyển chọn Abraham, Môsê, Đavít, Mẹ Maria, Gioan Tẩy Giả, v.v. tất cả là những chặng đường Chúa thực hiện lời hứa cứu độ. Lịch sử có những lúc thăng trầm, nhân loại có những lúc phản bội, nhưng phần Chúa, Chúa vẫn luôn trung tín với lời hứa. Chúa trung thành với giao ước ngay cả lúc con người bất trung.

Trong lịch sử cứu độ, mỗi người khi sinh ra đều được Chúa trao cho một sứ mạng. Thánh Gioan Tẩy Giả được Chúa cho ra đời chính là để làm tiên tri đi trước dọn đường cho Chúa. Chúng ta được làm người cũng là vì Chúa muốn gọi chúng ta cộng tác trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, để nhờ đó chúng ta trở thành nhân chứng cho Chúa. Sứ mạng ấy vừa cao cả, vừa khó khăn.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa và tin cậy vào lòng trung tín của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con đáp lại bằng sự trung thành phụng sự Chúa. Xin giúp cho chúng con trung thành với hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường