Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16: 29-33: Các môn đệ tin nhận Đức Giêsu, tin vào những điều Người hứa, và những gì Người đã hứa với các ông trong tương lai giờ đang hiện diện....
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH


NGÀY 29/05/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 29-33)

Khi ấy, các môn đệ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ và đã đến giờ rồi, các con sẽ tản mác mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

SUY NIỆM

Các môn đệ tin nhận Đức Giêsu, tin vào những điều Người hứa, và những gì Người đã hứa với các ông trong tương lai giờ đang hiện diện. Như vậy các ngài xác tín niềm tin của người Kitô hữu trong mọi thời đại. Các ngài tuyên nhận Chúa Giêsu như Đấng được Thiên Chúa sai đến và là Đấng mặc khải của Thiên Chúa, Người là Đấng biết tất cả. Nhờ đó Người chia sẻ với những người thuộc về Người điều Người biết về Chúa Cha, cũng như việc Người thấu biết về con người. Người thấu biết những vấn nạn của con người trước khi con người đặt ra vấn nạn đó. Và Người đã trả lời những câu hỏi chưa đước đặt ra đó qua việc Người hoạt động trong chúng ta, đó chính là Người tỏ ra cho chúng ta biết Người bởi Thiên Chúa mà đến. Đức tin trước tiên chính là thiết lập mối tương giao giữa chúng ta và Chúa Giêsu.

Mối tương giao của chúng ta với Chúa Giêsu qua đức tin luôn là một sự dấn thân liên tục. Đức tin không chỉ dừng lại một lần tuyên xưng duy nhất, nhưng lời tuyên tín luôn được tái xác tín liên tục trong suốt đời sống. Sự xác tín và mối đe dọa của sự sa ngã luôn nằm kề bên nhau. Người ta  không "có" đức tin một lần cho tất cả như là một tư hữu chắc chắn. Đức tin luôn phải được thử thách. Các môn đệ đã tuyên tín, nhưng các ông đã bỏ trốn, để lại một mình Chúa Giêsu khi giờ Người đến. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không ở một mình, Chúa Cha luôn kề cạnh bên Người. Như vậy có thể khẳng quyết rằng: ơn cứu độ được thực hiện không lệ thuộc vào đức tin của các môn đệ, nhưng căn cứ vào sư duy nhất giữa Chúa Cha và Chúa con.

Một lần nữa Chúa Giêsu nói về sự an bình. Chúa trao ban an bình cho những người tin giữa một thế giới đang sống bất an. Sự bình an đó chỉ có được trong mối dây liên kết với Người. Công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu thiết lập an bình và bảo đảm cho sự an bình đó. "Trong thế giới anh em phải chịu gian nan khốn khó, nhưng hãy can đãm lên: Ta đã thắng thế gian". Thế gian và sự khốn khó tương phản với đức tin và an bình của Đức Kitô. Sự chiến thắng của Đức Kitô đối với thế gian chính là sự chiến thắng đối với thế giới bị sự chết thống trị. Sự phục sinh của Đức Kitô hủy diệt sự chết. Đức tin đưa chúng ta vào dự phần sự chiến thắng nầy.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín niềm tin của chúng con mỗi ngày trong cuộc sống. Có như vậy chúng con mới nhận được sư an bình đích thật, một sự an bình bởi sự chiến thắng những cám dỗ, chiến thắng những đam mê thế trần. Xin cho chúng con luôn canh tân đức tin để không bỏ Chúa trước những hấp lực hào nhoáng, những đe dọa của thế lực trần gian. Vì chỉ có Chúa là sự sống đích thật của chúng con.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường