Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 38-42: Qua lời giáo huấn của Chúa, chúng ta tránh mọi ý tưởng, lời nói và hành vi chống lại kẻ dữ; nghĩa là đừng trả đũa hoặc tự mình, hoặc nhờ tòa án gây cho đối phương...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN A


THA THỨ ĐẾN TẬN CÙNG


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 38-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
 
SUY NIỆM

“Mắt đền mắt, răng đền răng”.

Nếu luật “Mắt đền mắt, răng đền răng” ngày nay còn áp dụng thì thế giới này toàn người khuyết tật! Chẳng những thân thể không toàn vẹn mà tâm hồn còn bị đổ vỡ bởi những thù hận.

Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật, nhất là luật bác ái: không được báo thù. Chúa muốn dạy chúng ta đừng lấy oán báo oán khi chính mình bị xúc phạm. Lẽ dĩ nhiên ở đây Chúa không cấm chúng ta chống lại sự bất công; càng không cấm chúng ta bài trừ sự dữ, sự xấu ở trần gian.

Qua lời giáo huấn của Chúa, chúng ta tránh mọi ý tưởng, lời nói và hành vi chống lại kẻ dữ; nghĩa là đừng trả đũa hoặc tự mình, hoặc nhờ tòa án gây cho đối phương cùng một sự thiệt hại họ đã gây ra cho mình; nhưng hãy lấy lòng nhân từ mà chinh phục kẻ dữ, vì họ cũng có một linh hồn mà chúng ta phải ra công cứu vớt.

Khi dạy chúng ta đừng báo thù, Chúa Giêsu không có ý cổ võ sự nhu nhược, sự nhát đảm, nhưng là để nêu cao tinh thần khoan dung, hiền từ, quảng đại và tha thứ. Đồng thời, Chúa cũng khích lệ chúng ta tránh làm sự gian ác, vì khi báo thù chúng ta cũng trở thành ác như kẻ ác vậy!

Hơn nữa khi khoan nhân không báo thù thì tâm hồn chúng ta được bình an và thảnh thơi, sẽ giúp chúng ta dễ đến với Chúa và đón nhận ơn Chúa hơn.

Chúng ta hãy nhìn ngắm thái độ nhân từ quảng đại, bao dung và tha thứ của Chúa Giêsu đối với những người bách hại Chúa, giết Chúa, để chúng ta noi gương bắt chước cách xử thế đối với những kẻ bách hại và gây thiệt hại cho mình cả về vật chất cũng như tinh thần.

Lạy Chúa, xin đừng để sự ác thắng được chúng con, nhưng xin ban ơn nâng đỡ để chúng con biết lấy sự thiện mà hành động, để chúng con nên hoàn thiện như Cha trên trời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường