Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 
THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C

 
THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
 
 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20: 20-28)

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

SUY NIỆM

Thánh Giacôbê tông đồ, Giáo Hội mừng kính hôn nay, là con của ngư phủ Giêbêđê và bà Salomê, anh của tông đồ Gioan. Phúc Âm thường nhắc đến hai anh em này. Chúa có lần gọi Giacôbê là “con của thiên lôi”, điều này cho thấy rằng Ngài là con người nóng nảy và cuồng nhiệt đến thế nào. Phản ứng của Ngài đối với các dân thành Samari đã giải thích điều đó : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống mà tiêu diệt chúng không?” (Lc 9, 54).

Với toan tính hoàn toàn con người của Bà Sa-lô-mê, là mẹ của Ngài, đã Thỉnh cầu Chúa Giêsu cho Giacôbê và Gioan rằng : “Xin Ngài truyền lệnh cho các con tôi đây được ngồi một đứa bên tả, một đứa bên hữu Ngài trong Nước của Ngài” (Mt 20, 21). Trước khi trả lời, Đức Giêsu hỏi lại: "Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?"

Chén": Biểu tượng của đau khổ. Chính Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu đã thốt lên "Xin cho con khỏi uống chén này" (14,36). Đức Giêsu hỏi hai ông có thể chịu những đau khổ và sự chết của Ngài không.

Mặc dù có những suy nghĩ và tham vọng đi ngược với vai trò và tinh thần của người tông đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn Ngài  đi theo Chúa và làm Tông Đồ cho Chúa. Được Chúa huấn luyện, dạy dỗ, cùng với lòng chân thành theo Chúa, Gia cô bê đã trở thành người đầu tiên trong nhóm 12 đã lấy máu đào làm chứng cho Chúa Giêsu. Vua Hêrôđê Antipas đã ra lệnh chặt đầu Ngài vào năm 44 (Cv 12,2 ).

Điều này chứng tỏ ơn thánh của Chúa Ki-tô quả là sức mạnh làm biến đổi tâm hồn và cuộc sống của Giacôbê đến độ Ngài đã hiến mình trọn vẹn cho Chúa.

Noi gương thánh Giacôbê,mỗi người  không nên tự ty mặc cảm về những hèn kém của mình, nhưng tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của ơn Chúa để hiến thân trọn vẹn cho Chúa. Dù con người mình vẫn chấp chứa đày những toan tính, ước vọng  tầm thường, vẫn còn những đam mê tội lỗi. nhờ Ơn Chúa, chúng ta nỗ lực từng ngày,  biết từ bỏ mọi sự và từ bỏ chính bản thân mình để hướng về Chúa, sống cho Chúa cách trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa, Thập giá luôn gắn liền với Chúa. Vì thập giá là đỉnh cao của tình yêu mà Chúa dành cho Chúa Cha và cho con người. Xin cho chúng con biết rằng, đời của chúng con muốn bước theo Chúa phải luôn biết sống hy sinh, từ bỏ, hoán cải từng ngày, theo gương Thánh Giacôbê để cho Chúa biến đổi con người, để hoàn toàn mang trong lòng suy nghĩ và cách sống của chính Chúa Giêsu.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường