Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 7: 1- 10: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

THÁNH CORNÊLIÔ, GIÁO HOÀNG 
VÀ THÁNH CYPRIANÔ, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7: 1-10)

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

SUY NIỆM

 

Trước khi đến gặp Chúa Giê-su, viên sĩ quan Rôma đã là một người tốt. Ông có lòng thương người. Vì thế, ông đã đến xin Chúa Giê-su ban ơn không phải cho ông nhưng là cho người đầy tớ của ông. 

Ông sĩ quan này lại là người có tấm lòng khiêm tốn. Ông thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Ngài, tôi không xứng đáng được Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ của tôi được lành mạnh”

Ngay cả những người Do Thái vốn kỳ thị với người Rôma, cũng phải công nhận: “Ông ấy đáng được Chúa Giê-su ban cho ơn đó”

Thế nhưng điều quan trọng nhất, đó là vị sĩ quan này đã tin vào Lời Chúa. Ông tin đến nỗi Chúa Giê-su đã nói về ông thế này: “Cả trong dân Israel, Ta cũng không thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”

Viên sĩ quan này xứng đáng là gương mẫu cho tất cả những người Công Giáo chúng ta. 

Lạy Chúa, trước lòng tin của viên sĩ quan Rôma, chúng con cảm thấy hổ thẹn. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của gia đình chúng con và ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con kiên vững niềm tin vào Chúa giữa những thế sự thăng trầm ở đời này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường