Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45  Tin Mừng cần phải được loan báo. Loan báo bằng lời chứng và bằng cuộc đời. Đó là lời chứng mạnh mẽ và hùng hồn. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN B

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 40-45)
 

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


SUY NIỆM

Sự kiện người phong hủi được chữa lành là sự kiện lớn. Bằng chứng là sau đó anh ta đã rao truyền về tin anh ta được chữa lành khiến Chúa Giê-su đi đến đâu cũng gặp khó khăn vì không thể công khai vào thành nào được. Marcô còn nói thêm: “Người phải ở lại ngoài thành và dân chúng khắp nơi kéo đến với Người”.

Chúa Giê-su nói với anh là đừng nói với ai cả. Nhưng anh ta đi rao truyền tin mình được chữa lành bởi ông Giê-su. Chi tiết này khiến ta thắc mắc. Có vẻ anh ta không nghe lời Chúa chăng? Không, trong Phúc Âm Marcô, có một chi tiết mà chúng ta cần hiểu: mầu nhiệm Mesia phải được giữ kín. Ý nghĩa của nó là hãy để cho con người tự tìm hiểu về Con Người, là chính Đấng Cứu Thế. Đức tin của chúng ta vững mạnh, cứng cát khi chúng ta thực sự tự kinh nghiệm về chính sự gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa. Ai nói về Chúa Giê-su cho chúng ta, ai dạy giáo lý cho chúng ta… điều này dẫn chúng ta hiểu biết về Chúa. Nhưng để thực sự gặp Chúa, chúng ta phải tự có kinh nghiệm đức tin. Điều này dẫn chúng ta từ việc hiểu về giáo lý đã đành, phải tăng thêm một bước nữa là gặp được Chúa thực sự. Đó là bước quyết định để trở thành môn đệ của Chúa. Ai nói về Ngài không quan trọng, quan trọng là tôi đã gặp Ngài và tôi theo Ngài.

Ban đầu tưởng chừng việc anh ta trái lệnh Chúa, hậu quả là làm cản trở kế hoạch rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Thêm một điều nữa mà chúng ta cần hiểu thêm, đó là Tin Mừng cần phải được loan báo. Loan báo bằng lời chứng và bằng cuộc đời. Đó là lời chứng mạnh mẽ và hùng hồn. Chúa muốn chúng ta trước khi nói Tin Mừng, thì phải gặp gỡ Chúa. Chúa muốn chúng ta nói về Chúa Giêsu như là Đấng Mesia mà chúng ta đã gặp, thì cũng phải can đảm tuyên xưng niềm tin đó bằng chính cuộc đời chúng ta. Người cùi có đủ tất cả yếu tố để làm chứng. Và lời chứng của anh ta thuyết phục dân chúng. Anh ta lôi kéo mọi người đến với Chúa bằng cách thức mà anh ta có thể. Miễn sao Chúa Giêsu được loan báo. Ngay tại chỗ này, chúng ta thấy anh ta thực sự là người môn đệ. Anh ta cũng là người rao giảng và cộng tác rao giảng cách tích cực. Chúa có thể làm những điều kỳ diệu nơi chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài đụng chạm đến chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con không biết làm gì, hoặc nhiều khi chúng con nghĩ rằng chúng con bất tài vô dụng. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, dù là gì, chỉ là những việc bé nhỏ mà làm đẹp ý Chúa, cũng đều là những việc làm ý nghĩa. Amen. 
  

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường