Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên (Mc 3:7-12) - GKGĐ GP Phú Cường

Việc các thần ô uế biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có nghĩa gì? Và tại sao điều này lại quan trọng? Thánh Marcô thuật lại, hễ thấy Chúa Giêsu thì các thần ô uế sấp mình dưới chân Người và kêu lên “Ngài là Con Thiên Chúa”. Các thần ô uế hiểu rõ Chúa Chúa Giêsu là ai bởi chính uy quyền của Người, và uy quyền của Chúa Giêsu chính là uy quyền của Thiên Chúa. Việc chữa là các bệnh tật và xua trừ các thần ô uế chỉ có một người làm được đó là Con Thiên Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Ngày 19/01/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,7-12)

7 Hôm ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

SUY NIỆM

Vào thời điểm này, sau khi Chúa Giêsu thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh nhân, rao giảng về triều đại nước Thiên Chúa làm nhiều người phải kinh ngạc, Chúa Giêsu trở nên người nổi tiếng khắp các vùng, và vì thế, người ta kéo đến với Chúa và theo Chúa.

Người theo Chúa thì đông, nhưng xác tín vào Chúa Giêsu là ai thì không ai nói tới, ngoại trừ các thần ô uế. Trong khi người ta đấu tranh để biết Chúa Giêsu là ai và dần dần người ta có thể chấp nhận Chúa qua các việc Người thực hiện, thì các thần ô uế biết một cách chính xác: “Ngài là Con Thiên Chúa”.

Việc các thần ô uế biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có nghĩa gì? và tại sao điều này lại quan trọng? Thánh Marcô thuật lại, hễ thấy Chúa Giêsu thì các thần ô uế sấp mình dưới chân Người và kêu lên “Ngài là Con Thiên Chúa”. Các thần ô uế hiểu rõ Chúa Chúa Giêsu là ai bởi chính uy quyền của Người, và uy quyền của Chúa Giêsu chính là uy quyền của Thiên Chúa. Việc chữa là các bệnh tật và xua trừ các thần ô uế chỉ có một người làm được đó là Con Thiên Chúa.

Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa cứu độ khi Người xuống thế là người. Bất cứ ai theo Chúa Giêsu đều phải xác tín vào điều quan trọng này, chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất cho mình và cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, xin liên kết tất cả mọi người vào thân thể duy nhất của Chúa, để chúng con được hiệp nhất trong Chúa mà rao truyền danh Chúa cho mọi người. Amen.