Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1:1-17  Qua Trang Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng là con người thật. Người có dòng dõi tổ tiên như chúng ta. Người được sinh ra và thuộc về một dân tộc như chúng ta. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG B

NGÀY 17/12/2020Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (1:1-17)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.


Suy niệm

Qua Trang Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng là con người thật. Người có dòng dõi tổ tiên như chúng ta. Người được sinh ra và thuộc về một dân tộc như chúng ta. Người có cha có mẹ hợp pháp như chúng ta. Thế nhưng, điều vĩ đại hơn cả là Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng Người chính là Thiên Chúa Cứu Độ.

Quả thế, trong bản gia phả mà thánh Mattheu trình bày, chúng ta thấy mọi người sinh ra trong truyền thống Do Thái, được đề cập đến vai trò phụ hệ như là “Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người….”. Nhưng đến đời Chúa Giêsu, thì thánh Mattheu không viết “ Giuse sinh Chúa Giêsu” mà lại viết “ Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô”. Ðiều đó cho thấy Người còn có nguồn gốc là thần linh. Người được nhập thể làm người không theo kiểu loài người nhưng do quyền phép của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Ðức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người thật.

Như vậy, chiêm ngắm gia phả của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được mời gọi sống cuộc sống nối kết với Chúa. Chúa đã chấp nhận kiếp sống nhân loại của chúng ta, là để chung chia cuộc sống khổ đau của chúng ta và đưa chứng ta vượt qua đoạn trường của cuộc sống kiếp người, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ. Như cảm nghiệm sâu sắc của thánh Irênê: Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến để chung chia cuộc sống chúng con, và đã nâng chúng con lên địa vị cao quí là con của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết gắn đời mình vào cuộc sống của Chúa, để Chúa mãi sống trong con và con thuộc về Chúa. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường