Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 9-17: Chúa Giêsu đáp lại tình yêu của Chúa Cha bằng cách thi hành ý muốn của Chúa Cha. Người cũng mong muốn các môn đệ đáp lại tình yêu của Người bằng cách tuân giữ các điều răn của Người.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH A


NGÀY 14/05/2020Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 9-17)
 

9 Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

SUY NIỆM

Tình yêu không chỉ hệ tại ở lời nói, nhưng quan trọng là phải gắn kết cuộc sống của mình vào cuộc sống của người mình yêu. Sự gắn kết này được thể hiện qua việc ở lại trong tình yêu của người mình yêu. Một cách gần gũi và cụ thể nhất trong việc ở lại trong tình yêu của người mình yêu là sống ý muốn của người yêu. Chúa Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha bằng cách Người để cho ý muốn của Chúa Cha chi phối toàn bộ cuộc sống của mình. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này với dân chúng và những người lãnh đạo Do Thái: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6, 38); “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5, 30); “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài” (Ga 4, 34). Ngay cả khi đối diện với đau khố và cái chết, Chúa Giêsu cũng vẫn một lòng chọn làm theo ý Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 16, 39; x. Lc 22, 42).

Kinh nghiệm thực tế cuộc sống cho thấy, yêu ai thì chúng ta tìm đủ mọi cách để thực hiện ý muốn của người yêu. Khi yêu ai rồi thì ý muốn của người yêu là ưu tiên hàng đầu. Thông thương vợ chông yêu thương nhau thì tìm cách làm vừa ý của nhau. Con cái yêu thương cha mẹ thì tìm cách làm theo ý muốn của cha mẹ. Và khi làm theo ý của người yêu là ở lại trong tình yêu của người mình yêu.

Chúa Cha đã yêu mến Chúa Giêsu thế nào thì Ngài cũng yêu mến các môn đệ như vậy. Cũng như Chúa Cha, Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ không phải bằng cách ban một loạt các đặc ân kỳ diệu cho các ông, nhưng bằng cách muốn các môn đệ ở lại trong tình yêu của Người. Chúa Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha bằng cách Người để cho ý muốn của Chúa Cha chi phối toàn bộ cuộc sống của mình. Người cũng muốn các môn đệ ở lại trong tình yêu của Người. Chúa Giêsu đáp lại tình yêu của Chúa Cha bằng cách thi hành ý muốn của Chúa Cha. Người cũng mong muốn các môn đệ đáp lại tình yêu của Người bằng cách tuân giữ các điều răn của Người, để cho ý muốn của Người hướng dẫn toàn bộ cuộc sống của người môn đệ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết ở lại trong tình yêu của Chúa qua việc tuân giữ các điều răn Chúa dạy và để cho ý Chúa thật sự chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường