Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh (Ga 15:9-11) - Đaminh Xuân Nghĩa

Trong cuộc sống thường nhật, nếu chúng ta đặt lòng yêu mến của mình nơi từng công việc, lời ăn, tiếng nói, chúng ta sẽ nhận thấy mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng và vui tươi. Cũng vậy, việc thể hiện lòng mến Thiên Chúa ngang qua anh chị em mình cũng là cách làm cho niềm vui trong chúng ta được trở nên ngày thêm trọn vẹn.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ NĂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Ngày 19/5/2022

[Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Suy niệm

ĐIỀU CỐT YẾU TRONG MỐI TƯƠNG QUAN

Trong mối tương quan, Chúa Giê-su đã thể hiện lòng yêu mến với Chúa Cha và Ngài cũng yêu mến các môn đệ của mình như yêu mến chính Thiên Chúa.

Để giúp các môn đệ được trở nên hiệp nhất với nhau, Chúa Giê-su dạy các ông cần phải yêu mến nhau và giữ lấy các giới răn của Ngài qua việc thực thi mọi việc trong thánh ý của Chúa. Chính Đức Giêsu nêu gương và mời gọi ta “rập khuôn” yêu thương của Ngài: yêu mến và vâng phục hoàn toàn Thánh Ý Cha.

Trong cuộc sống thường nhật, nếu chúng ta đặt lòng yêu mến của mình nơi từng công việc, lời ăn, tiếng nói, chúng ta sẽ nhận thấy mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng và vui tươi. Cũng vậy, việc thể hiện lòng mến Thiên Chúa ngang qua anh chị em mình cũng là cách làm cho niềm vui trong chúng ta được trở nên ngày thêm trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin thánh hóa đời sống chúng con, để nhờ đó, từng ngày trong đời sống chúng con được ngập tràn niềm vui vì được ở trong tình yêu của Chúa, qua việc sống yêu thương nhau và giữ các giới răn của Ngài.

Đa minh Xuân Nghĩa