Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên (Mt 13:10-17) - Anphongsô Hữu Phương

Bài Tin Mừng hôm nay giải thích tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn khi giảng dạy, đồng thời Ngài bày tỏ cho các môn đệ biết được diễm phúc của các ông khi được ơn hiểu biết Lời Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên
Ngày 21/07/2022

[Gr 2,1-3.7-8. 12-13; Mt 13, 10-17]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu,

Khi ấy, các môn đệ đến gần Chúa Giêsu và thưa rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ”? Người đáp: “Bởi vì các con đã được ban cho biết các mầu nhiệm Nước trời, còn họ thì không. Ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi.

Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, họ nghe mà không nghe cũng không hiểu; thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ: “Các ngươi cố nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã nặng tai nghe, nhắm mắt lại kẻo thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, và Ta lại chữa lành chúng.” Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy và phúc cho tai các con vì được nghe.

Quả thật, Thầy nói với các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều người công chính đã mong thấy điều các con thấy mà không được thấy; mong nghe điều các con nghe mà không được nghe.”

Suy niệm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay giải thích tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn khi giảng dạy, đồng thời Ngài bày tỏ cho các môn đệ biết được diễm phúc của các ông khi được ơn hiểu biết Lời Chúa.

Việc Chúa dùng dụ ngôn khi giảng dạy nhằm nói lên nhiều ý nghĩa và mục đích đối với người nghe. Đối với dân chúng, việc dùng dụ ngôn nhằm khơi lên sự chú ý để tìm tòi, để hiểu biết về những gì Ngài nói. Hơn nữa, dụ ngôn còn là cách để Chúa giúp nhiều người từ từ nhận ra sự thật và chân lý nơi những lời dạy, nhằm giúp họ khao khát nên hoàn thiện hơn khi đặt mình dưới ánh sáng của Lời. Còn đối với các môn đệ của Ngài, Chúa đã chỉ ra cho các ông thấy được sự cao quí của Lời. Chúa đã nói lên sự diễm phúc của các ông, vì các ông được chính Thiên Chúa ưu tuyển, được chọn gọi và được hiểu biết những chân lý tinh tuyền từ kho tàng không hư nát nơi Lời hằng sống. Chúa cũng muốn các ông biết dùng những ơn ban vào chính đời sống qua việc biết phục vụ nhau, để hoa trái của ơn Chúa được lan tỏa đến mọi người chung quanh.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết khao khát sống một cuộc sống công chính và thánh thiện hơn qua việc biết để cho Lời Chúa chạm đến và lay động cõi lòng mình, hầu chúng con trở nên những khí cụ hữu ích mang ơn Chúa đến muôn người. Amen.

Anphongsô Hữu Phương