Clock-Time

Suy niệm Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-23: Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 09-08-2018


THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN BTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16:13-23)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

SUY NIỆM

"Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Đây là lời tuyên xưng đức tin, qua đó thánh Phêrô đại diện cho tất cả những người tin thuộc mọi thời, trong đó có chúng ta, nhìn nhận căn tính thần linh của con người Chúa Giêsu Nazareth. 

Lời tuyên xưng đức tin ấy đưa đến một mối phúc: "Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc". Và sau đó, Chúa lại trao quyền cho thánh Phêrô: "Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

Tuy nhiên, được Chúa trao quyền, thánh Phêrô không nghiễm nhiên thành kẻ ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Thánh nhân sẽ phải miệt mài theo Chúa, dẫu trên đường rao giảng, hay thập giá, hay phục sinh, hay khi lãnh đạo Hội Thánh của Chúa trên cương vị giáo hoàng. Thánh nhân phải chọn một cuộc đời không dễ dãi nhưng chấp nhận vào sinh ra tử. Cuối cùng thánh Phêrô cũng như nhiều tông đồ khác, đã đổ máu đào minh chứng cho đức tin của mình.

Thánh nhân phải sống triệt để lời Chúa dạy: "Ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất; nhưng ai chịu mất sự sống của mình vì tôi và vì Tin Mừng, sẽ cứu được". Vì thế, dù trở thành người có quyền "cầm buộc" và "tháo cởi", thánh Phêrô luôn là người tiên phong sống chết cho Tin Mừng của Chúa. Thánh nhân phải chấp nhận để thánh giá của Chúa, thánh danh của Chúa nêu cao trong suốt cuộc đời truyền giáo của mình.

Ngày nay, chúng ta vẫn được Chúa mời gọi: "Hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Ta". Mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ta có cố níu kéo sự sống ở đời này, thì đến một ngày nó vẫn rời xa ta. 

Vậy, để noi gương thánh Phêrô nói riêng và noi gương các thánh tông đồ của Chúa nói chung, chúng ta hãy sống cho có ích; hãy băng mình vào mọi nơi, mọi hoàn cảnh để rao truyền danh Chúa, để làm cho Tin Mừng của Chúa bùng phát từng ngày; hãy luôn ý thức: bản thân tôi thuộc về Chúa, tôi cần để cho Chúa tự do sử dụng tôi cho danh cao cả của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mạnh mẽ sống đức tin của mình; và nếu cần, xin cho chúng con sẵn sàng chết cho đức tin ấy. Xin cho chúng con luôn mạnh mẽ xác tín và đề cao chân lý: Chỉ có một mình Chúa mới là gia nghiệp đích thực, để chúng con phải luôn tìm cách ở gần Chúa, ở trong Chúa, chiếm hữu tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường