Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên (Mt 22:1-14) - GKGĐ GP Phú Cường

Khi đọc bài Tin mừng này, chúng ta thường thắc mắc: nhà vua mời tất cả những người, bất luận tốt xấu, vào dự tiệc cưới một cách bất ngờ như thế, làm sao họ có thể biết mà mặc y phục lễ cưới được? Vì họ không có lỗi, nên việc vua “quăng vào chỗ tối tăm” là quá khắc nghiệt và không thể chấp nhận được.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (22,1-14)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói rằng: 2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”. 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?”. Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

SUY NIỆM

Khi đọc bài Tin mừng này, chúng ta thường thắc mắc: nhà vua mời tất cả những người, bất luận tốt xấu, vào dự tiệc cưới một cách bất ngờ như thế, làm sao họ có thể biết mà mặc y phục lễ cưới được? Vì họ không có lỗi, nên việc vua “quăng vào chỗ tối tăm” là quá khắc nghiệt và không thể chấp nhận được. Câu trả lời thật đơn giản ở đây, vì hai đoạn Tin mừng này (từ câu 1-10 và từ câu 11-14) là hai đoạn khác nhau được ghép vào. Đây không phải là lỗi của tác giả, nhưng chúng ta thấy được bài học quý giá từ hai đoạn Tin mừng này:

Thứ nhất, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ qua Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Tiệc cưới của Con Chiên là bữa tiệc được thiết đãi trong Nước Trời, nghĩa là ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban cho mọi người. Thiên Chúa mời gọi mọi dân tộc nhận biết Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu; những ai đón nhận lời mời này đều được dự tiệc cưới trong Nước Trời.

Thứ hai, Chúa Giêsu đã từng nói, không phải cứ thưa: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha, người đó mời được vào. Nhận biết Thiên Chúa, tin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ là điều cần thiết, nhưng thi hành điều Chúa dạy cũng cần thiết không kém; cả hai điều này (nhận biết và thi hành) đều là một. Biết để theo, và theo là theo tới cùng đó mới đích điểm của lời mời gọi vào dự tiệc cưới của vua.

Vì thế, hai đoạn của bài Tin mừng có một mối tương quan sâu sắc, và chỉ để cho ta một bài học quý giá: hãy đáp trả lời mời gọi của Chúa qua việc đón nhận Đức Giêsu và bước theo đường lối của Người tới cùng.

Lạy Chúa, xin dạy cho con đường lối Ngài, thánh chỉ Ngài, con xin thực hiện. Amen.