Clock-Time

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Tin Mừng hôm nay thuật lại bối cảnh những người Pharisêu và các kinh sư sầm sì với nhau về việc Đức Giêsu lui tới với những người tội lỗi. Vì lý do đó, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn để cho thấy tại sao Người đến với người tội lỗi, đồng thời, cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN CTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-10)
 
1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó’”.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’”.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
 

Suy niệm
 

Tin Mừng hôm nay thuật lại bối cảnh những người Pharisêu và các kinh sư sầm sì với nhau về việc Đức Giêsu lui tới với những người tội lỗi. Vì lý do đó, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn để cho thấy tại sao Người đến với người tội lỗi, đồng thời, cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Theo lẽ tự nhiên, một con chiên so với một trăm con thì có là gì đâu! hay một đồng bạc so với mười đồng thì có đáng là chi! Thế nhưng Đức Giêsu cho chúng ta thấy mối bận tâm lo lắng của người chủ phải đi tìm cho được con chiên, đồng tiền bị mất và nỗi vui mừng của người chủ khi tìm được chiên lạc, đồng tiền bị mất. Quả thực, đồng bạc, con chiên là những vật vô tri mà còn được người chủ quan tâm tìm kiếm như vậy, thì huống chi là con người. Điều này cho chúng ta biết tại sao Thiên Chúa lại yêu thương chúng ta như vậy, dẫu cho chúng ta là những người đầy tội lỗi. Ngài vui mừng biết bao khi người có tội sám hối ăn năn (x. Lc 15, 10).

Chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị đánh mất mỗi khi chúng ta xa cách Chúa vì phạm tội. Theo lẽ đương nhiên, chúng ta sẽ bị chết, bị tiêu vong nhưng thật diễm phúc cho mỗi người chúng ta khi có Đức Giêsu Kitô luôn yêu thương cứu chuộc và có Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, giàu tình thương hằng luôn mong chờ chúng ta sám hối trở về.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin thương tha thứ những lỗi lầm chúng con mắc phạm. Xin thương xót thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra tình yêu của Cha mà can đảm đứng dậy trở về sau những lần vấp ngã phạm tội. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường