Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp ta chúng ta nhận ra ơn cứu độ đi qua nhờ các sự trung gian của con người, nhưng rằng mọi Kitô hữu cũng được kêu gọi khám phá ra một quan hệ dòng dõi sâu xa hơn.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 
NGÀY 17/12/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (1,1-17)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

SUY NIỆM

Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

Cây có gốc mới nở cành xanh lá,

Nước có nguồn mới bể cả sông sâu.

Người ta nguồn gốc từ đâu,

Có tổ tiên trước rồi sau có mình”.

Câu ca dao tục ngữ dẫn chúng ta đi vào nội dung Tin Mừng hôm nay nói đến gia phả Đức Giêsu Kitô - con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Abraham. Gia phả mà thánh sử Mátthêu trình thuật ở đây không nhằm mục đích để phô diễn tên tuổi hay dòng tộc của Đức Giêsu theo phương diện trần thế, mà sâu xa hơn đó là ý nghĩa thần học về con đường nhập thể và sứ vụ mà Chúa Giêsu đã vâng theo thánh ý Chúa Cha để hiện diện nơi trần gian này.

Như thế, bằng đường lối nhập thể đích thực, Con Thiên Chúa đã đến để làm cho loài người thông phần vào bản tính Thiên Chúa; dù giàu sang, Người đã trở nên nghèo hèn vì chúng ta, để nhờ sự thiếu thốn đó mà chúng ta được sang giàu. Con Người không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống chuộc tội thay cho nhiều người, nghĩa là mọi người (x. Ad Gentes 3).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp ta chúng ta nhận ra ơn cứu độ đi qua nhờ các sự trung gian của con người, nhưng rằng mọi Kitô hữu cũng được kêu gọi khám phá ra một quan hệ dòng dõi sâu xa hơn như Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nói: “Ai tin vào Chúa Giêsu, thì tin vào bằng đức tin, trong nguồn gốc cá nhân và mới mẻ của Chúa Giêsu, nhận được nguồn gốc này như nguồn gốc riêng. Nơi chính họ, tất cả các người tin này đã tiên vàn được sinh ra trong máu và ý muốn của con người, nhưng đức tin trao tặng cho họ một sự sinh ra mới: họ đi vào trong nguồn gốc của Chúa Giêsu Kitô - Đấng từ nay trở thành chính nguồn gốc của họ. Bởi vì Chúa Kitô, nhờ đức tin nơi Người, họ hiện được sinh ra bởi Thiên Chúa”.